facebook

Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer Järvastaden att rymma cirka 7 000 bostäder och husera omkring 20 000 människor.

FlerbostADSHUS

Förskola och barn

Mobilitetshub 

Ny stadsdelspark

ÅTERBRUK

Bebyggelsen i Järvastadens etapp 6 utgör pusselbiten som kopplar samman kvartersstadens östra och västra delar med småhusområdet Grankällan. ÅWL har tagit fram planunderlag och en illustrationsbilaga för detaljplanen, som omfattar ny bebyggelse om drygt 106 000 m2 ljus BTA, cirka 1 000 lägenheter, 40 radhus, en förskola, en mobilitetshub för cykel- och bilparkering med mobilitetstjänster samt ett tiotal lokaler.

Bostäder

1

Mobilitetshub

Radhus

1

Förskola

Tre hållbarhetsaspekter

1. Hållbar stadsutveckling som utgår från platsens karaktär och förutsättningar

Närheten till Igelbäckens naturreservat och naturområdet intill Grankällan präglar området idag och stadsdelens gröna kopplingar och relationen med omgivande natur har varit viktigt i vårt utformningskoncept. Skyddsvärda träd och naturmark har bevarats så mycket som möjligt och har bland annat integrerats i platsbildningar i planen.

2. Mobiliseringsförråd som minner om platsens historia

Ett mobiliseringsförråd som minner om platsens historia som militärt område bevaras och får en ny funktion med butiker och publika lokaler för bland annat caféverksamhet och naturlig mötesplats för boende i området. En bevarandevärd tall skapar naturlig förutsättning för ny platsbildning som förstärker förrådets karaktär och användning.

3. Mobilitet och klimat i fokus

I området planeras det för en mobilitetshub med samlad parkering och mobilitetstjänster för hållbart resande. Utökade mobilitetstjänster möjliggör för ett lägre parkeringstal för bilar med bland annat utökad bilpool. Visionen är ett ökat samnyttjande av transporter och att främja cykelanvändning i området för ett minskat klimatavtryck.

Tack vare mobilitetshuben kan vi undvika att bygga garage under mark, som skulle ge ett mycket större klimatavtryck än vad vi nu hamnar på.

Sara Revström
Ansvarig landskapsarkitekt

Bebyggelsestruktur

Strukturen utgår från befintlig bebyggelse i öst som en naturlig förlängning av Fridensborgsvägen västerut. Halvslutna kvarter norr om Fridensborgsvägen skapar gröna kopplingar mella bostadsgårdarna. Strukturen ger tydliga släpp och utblickar mot naturområdet som får en tydlig inramning av bostadskvarteren. Bebyggelsen anpassas till många bevarandevärda, utpekade tallar och träd som bidrar med karaktär och naturlig grönska i stadsrummet. Kvartersstrukturen utformas med indrag och trappningar mot norr för att värna om och minska inverkan på naturområdet. 

Platsbildningar och aktiva bottenvåningar

Bevarade tallar inom planområdet skapar naturliga förutsättningar för att ordna nya platsbildningar inom strukturen. Aktiva bottenvåningar i strategiska lägen förstärker stråk och kopplingar genom området, tillsammans med de nya platsbildningarna inom strukturen. Mobiliseringsförrådet och mobilitetshubben skapar tydliga blickfång i stadsdelen, de bidrar till variation i bebyggelsen och stärker orienterbarheten.

Gröna rum och kopplingar

Kvartersstaden kopplas ihop med radhusområdet Grankällan och den nya idrottsplatsen i norr med nya gångstråk genom naturområdet. Förlängningen av Honnörsgatan till ny gångfartsgata stärker och kopplar samman stråket längs med Mulle Meck-parken och den nya stadsdelsparken i ett böljande formspråk.  Siktlinjer mellan naturomådet i norr och Mulle Meck-parken i söder stärker närheten till naturen och den gröna karaktären i området.

Karaktärsområden

Området präglas av 3 tydliga stadsrum: Bebyggelsens möte med Mulle Meck-parken i söder, bebyggelsens möte med huvudstråket Fridensborgsvägen samt bebyggelsens möte med naturområdet i norr. Gestaltningsprinciper för bebyggelsen kopplas till de olika stadsrummen som de möter och dess karaktär.

Naturvärden

Inför detaljplanearbetet har det gjorts en naturvärdesinventering för delar av området då naturmarken till stor del innehåller klassning av ”visst naturvärde” med bland annat skyddsvärda träd samt fridlysta arter.  Strukturen har anpassats för att ingripa så lite som möjligt i naturvärdesmarken samt släpp i strukturen har gjorts för att bevara skyddsvärda träd.

Buller

Norr om planområdet går pendeltåget vilket gör att delar av planområdet blir bullerutsatt. Bullerutredningar togs fram tidigt i processen för att bland annat säkerställa en trygg och tillräckligt bekväm utemiljö, avgörande för placering av förskolan. 

Vi har tagit vara på de starka karaktärer som finns på platsen och förstärkt dem i utformningen av bebyggelsen för att skapa variation och hemmakänsla. Mötet med det stora naturområdet har en speciell karaktär, husen som omger stadsdelsparken har en annan. Vi vill att man ska få en känsla av upplevelser av platser och händelser när man rör sig i stadsdelen.

Johan Nylind
Ansvarig arkitekt

Hållbar stadsutveckling

De nya bostadskvarteren inordnas i Järvastadens rutnätsstruktur. Fridensborgsvägens karaktär som stadsdelens huvudgata förstärks genom trädrader på båda sidor och lokaler i bottenvåningarna. Mitt i stadsdelen och mot Fridensborgsvägen placeras en mobilitetshub med lokaler i det uppglasade gatuplanet. Mobilitetsfunktionerna exponeras mot gatan och bidrar till en livfull och omväxlande gatumiljö. Här ryms även en större lokal för exempelvis en livsmedelsbutik. Fridensborgsvägen och omgivande kvartersgator aktiveras ytterligare med torg och platsbildningar, några med bevarad naturmark samt platsbildning intill bevarat mobiliseringsförråd.

Mulle Meck och den nya stadsdelsparken lockar barnfamiljer

I området finns den omtyckta temalekparken Mulle Meck med sin unika lekutrustning som lockar många barnfamiljer. Lekparken bevaras och integreras i strukturen, omgiven av den nya stadsdelsparken som förstärker dess nuvarande attraktivitet. Stadsdelsparken kommer att erbjuda platser för rekreation, lek och spontanidrott vilket gör den till en central nod och naturlig samlingsplats för människor i alla åldrar. Parken bidrar till ekologisk mångfald i stadsdelen och utformas även för skyfallshantering.

– Mobiliseringsförrådets läge vid Fridensborgsvägen och det nya Talltorget skapar potential för att bli en livlig mötesplats för både besökare och boende, säger Sara Revström, ansvarig landskapsarkitekt.

Sara Revström
Ansvarig landskapsarkitekt



Kontaktpersoner:

Johan Nylind
Ansvarig arkitekt

Sara Revström
Ansvarig landskapsarkitekt


Projektfakta

Plats: Järvastaden, Solna stad
Typ: Ny strukturplan
Beställare: Järvastaden AB (Skanska/ Vasakronan)
Innehåll: ca 1000 lägenheter, 10-tal lokaler, förskola samt mobilitetshub
Skede: Detaljplan
Status: Samråd
Storlek: ca 106 000 kvm BTA
År: 2022 – pågående
Teamet:
Johan Nylind, Sara Revström, James Martin, Stina Ahlqvist, Martin Andersson, Jenny Fält, Maria Lundvik och Fredrik Eriksson