facebookLandskap

På ÅWL Arkitekter har arbetet med hus och landskap alltid gått hand i hand. Vår landskapsavdelning är idag en av Sveriges största och vår kompetens sträcker sig över alla skalor, från stadens övergripande planering till den intima bostadsgården. Våra uppdrag innefattar bland annat offentliga platser, parker och torg, boendemiljöer, vård- och skolmiljöer, gestaltningsprogram och landskapsanalyser. För oss är det viktigt att den gemensamma utemiljön bidrar till det sociala livet i staden och är en plats där människor kan trivas och mötas. På varje enskild plats strävar vi alltid efter en smart och genomarbetad landskapsarkitektur med människan i centrum.


Bostadsmiljöer

ÅWL:s landskapsarkitekter har lång erfarenhet av att utforma inbjudande och formstarka bostadsmiljöer. Vi arbetar med starka koncept från tidig skiss till färdig projektering och tillsammans med beställare formar vi en inbjudande utemiljö med utgångspunkt i projektets unika förutsättningar. För oss är bostadsgården förlängningen av människors hem, här ska man finna plats för ro och vila såväl som för möten och social samvaro. Medvetna växtval synliggör årstidsväxlingar, från vårens första knopp till sommarprakt, höstfärg och vackra vintereffekter. Vi förespråkar robusta och hållbara material som gör att gårdarna håller hög kvalitet över tid, är väl anpassade efter de skötselförutsättningar som finns samtidigt som de är estetiskt tilltalande. Vår ambition är att forma gröna bostadsgårdar där dagvatten kan fördröjas på ett effektivt sätt och biologisk mångfald är en naturlig del.Offentliga rum

ÅWL sätter stort värde på att utveckla stadens offentliga rum, såväl parkmiljö, som gatu- och torgmiljöer. Vår ambition är att utforma allmänna ytor till formstarka, livfulla vardagsrum med utgångspunkt i platsens och projektets unika förutsättningar. Vår övertygelse är att våra offentliga rum har en viktig demokratisk funktion i vårt samhälle, att de utgör en social plattform där alla människor ska trivas och känna sig välkomna. Vi har jobbat med flera offentliga platser runt om i landet, några exempel är Kajstråket, Öster Mälarstrand i Västerås, Selma Lagerlöfs parkstråk i Göteborg och Lilla Kvarnholmens lekpark i Nacka.Stadsutveckling

Vi stolta över vår breda stadsutvecklingskompetens. Med landskapsarkitekter, byggnadsarkitekter och planeringsarkitekter i samma team spänner vår kompetens över olika skalor och rum. Vi erbjuder allt från processtöd i de kommunala planeringsprocesserna till exploateringsutredningar, strukturskisser och medborgardialoger.Barnens utemiljö

Våra landskapsarkitekter har stor erfarenhet av att utforma både skol- och förskolemiljöer. Vi vet att utemiljön har en enorm betydelse för barnens mentala och fysiska utveckling och har därför alltid en hög ambitionsnivå i dessa projekt. Barnens utemiljö ska vara kvalitativ, hållbar, grön och uppmana till rörelse, spring och lek! Här ska alla kunna känna sig trygga och hitta en plats att trivas, oavsett ålder, kön, nationalitet eller ev funktionsvariation vilket kräver en medveten gestaltning med utgångspunkt i barnens sociala och fysiska behov. Vi arbetar gärna med starka koncept för att ge våra förskolegårdar och skolgårdar en egen identitet.


Vårdande utemiljöer

Vi gestaltar vårdande utemiljöer som med omsorg bidrar till de boendes välmående och hälsa. Vår inlevelseförmåga är en förutsättning för att fungerande och läkande miljöer ska skapas. En vårdande utemiljö ska innehålla upplevelser för alla sinnen, exempelvis doftande blommor, tillgängliga frukt- och bärbuskar, växter med årstidsvariation och kulturväxter som minner om barndom och uppväxt. Den fysiska planeringen ska skapa en överblickbar miljö med motoriska utmaningar för olika målgrupper. Tydliga rumsligheter med gröna avgränsningar möjliggör för olika sällskap att vistas på gården samtidigt. Forskningen visar att utblickar från fönster över grönska, träd och djurliv har en läkande effekt. Vi arbetar alltid med hus och landskap som en helhet för att skapa bästa möjliga livsmiljö.


AMA-beskrivningar

Vi har stor vana att utföra tekniska beskrivningar och mängdförteckningar i våra projekt. Vi arbetar både i större och mindre skala då vi har projekt både för offentliga och privata beställare, på allmän platsmark och tomtmark. Vi erbjuder bland annat tekniska beskrivningar, mängdförteckning, tekniska beskrivningar med mängdförteckning, rambeskrivningar, granskningsstöd och utbildningsinsatser. Läs mer om hur vi jobbar med AMA-beskrivningar.
Vill du veta mer om hur vi jobbar med landskap?


Hör av dig till affärsområdesansavriga för landskap

Malin Hallor
+46 732 32 54 65
malin.hallor@awlark.se

Några av våra landskapsprojekt

 • Fatbursholmen 23

  Fatbursholmen 23

  Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. 

  Läs mer

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark

  Ambitionerna har varit höga kring den ekologiska och sociala hållbarheten. Husen består av många miljösmarta lösningar som gör det lätt för de boende att leva ett hållbart liv.

  Läs mer

 • Grönkulla

  Grönkulla

  Grönkulla är ett nytt bostadskvarter i Rissne norr om Stockholm där vi ritat ljusa lägenheter med ljusinsläpp från två håll. Här bor man med närhet till t-bana och med känslan av att vara i naturen. Landskapet har spelat stor roll i utformningen av bostäderna och för gestaltningen av området. Gatan har blivit stadsmässig med lokaler…

  Läs mer

 • Vårlandsparken

  Vårlandsparken

  Mitt i den nya stadsdelen Tegelhagen som växer fram i Upplands Bro ligger Vårlandsparken. Här planeras det för bostäder, torg, parker, en strandpromenad med småbåtshamn och badplats. Parken är den centrala mötesplatsen för rekreation och spontanidrott. Men den är också en viktig del i naturens arbete att hantera klimat- och naturkatastrofer. Vårlandsparken är till största…

  Läs mer

 • Nöten 5

  Nöten 5

  I samband med Vasakronans upprustning av de kulturhistoriskt skyddade kontorsbyggnaderna i Nöten 5 längs med Bällstaviken i Solna Strand, togs ett helhetsgrepp om fastigheten för att även förnya utomhusmiljöerna. ÅWL fick då i uppdrag att omgestalta ett entrétorg, två gårdar, en parkkulle samt ytor längs den allmänna strandpromenaden som angränsar till tomten.

  Läs mer

 • Flugparken

  Flugparken

  Omfamna Lindesberg, så lyder namnet på vårt förslag som vann tävlingen om Flugparken i Lindesberg. En tävling utlyst av kommunen där en ny arkitektonisk gestaltning med vikt på funktion, kreativitet och genomförbarhet efterfrågades. Genom ett förslag som bemöter både kommunens önskemål och önskemål inkomna i en genomförd medborgardialog har vi skapat en självklar samlingsplats i…

  Läs mer