facebookStadsutveckling

Hållbart, innovativt och flexibelt. Det är önskemål vi hör från alla våra kunder och likaså vår tids största utmaning kopplat till framtidens städer och livsmiljöer.  

Att jobba med stadsutveckling innebär ofta att blicka långt framåt i tiden och kräver därför ett stort mått av innovation och visionsarbete. De bostadsområden, stadsdelar och platser vi planerar idag och bygger om 10–15 år ska fungera och svara upp emot samhällets takt då, men helst även i 100 år till. För att klara av detta krävs stor flexibilitet, ett ramverk som styr, utan att styra för mycket. Vi måste alltid lämna plats för framtida förändringar.  

Klimatförändringen är fortsatt en av de största utmaningarna när vi planerar framtidens livsmiljöer. Konsekvenser som kraftigare skyfall och allt varmare städer gör det viktigare än någonsin att klimatsäkra planen från tidigt skede. Vi har lång erfarenhet av stadsutvecklingsprocesser där klimatet och strategiskt hållbara val alltid står högst på agendan.  


Vi måste alltid lämna plats för framtida förändringar.

Vad vi erbjuder:

Förvärv

Vi hjälper er att säkerställa en hållbar affär.  Vårt erbjudande innehåller tomtscoutning, bedömning av mark och fastigheter utifrån ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv, exploateringsutredningar, analys av återbrukspotential, tidiga klimatkalkyler, konceptutveckling och attraktiv paketering. Vi kan även bistå att förmedla affärskontakter i vårt stora kontaktnät över hela Sverige.  

Strukturarkitekt

Vårt främsta fokus är att åstadkomma strukturplaner med hög genomförbarhet och hållbarhet över tid. Vi leder komplexa plan- och planeringsprocesser med tvärvetenskaplig kompetens, tar fram rumsliga och funktionella analyser, samt formar stadsmiljöer och fysiska rum. Vi arbetar i team med landskapsarkitekter, arkitekter och stadsplanerare vilket säkerställer höga kvaliteter i stadsstrukturen och de offentliga rummen. 

Arkitekt i detaljplaneskede

Med mer än 40 års erfarenhet av bostadsutveckling i tidiga skeden vet vi hur en hållbar detaljplan ska utformas. Vi är både arkitekter och landskapsarkitekter som arbetar nära för att säkerställa en detaljplan med hög genomförbarhet och regleringar som styr det som styras ska.  

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i de tidigaste skedena kopplat till bland annat hållbarhet och klimat, planprocessen och förvärv och exploatering . Vi bistår även beställare och kommuner med processtöd samt har erfarenhet av att driva byggherredrivna detaljplaner.  

Följ med till Öster Mälarstrand, kajpromenaden vi kallar Västerås vardagsrum. Här har vi jobbat i flera etapper sedan 2012 för att framtidssäkra platsen för kommande utmaningar kopplat till både klimat och livet i staden. 

Övriga tjänster:


HållbarhetsvägledningÅterbruksanalys

Koncepturveckling


Visualisering 


Byggaktörssamordning


Explaoteringsutredning


Klimatkalkyl tidiga skeden 
  


Analys och dialog

Stadsutveckling på ÅWL

Vi gör rätt från början

Från första platsbesöket och mötet med kund ser vi till att göra medvetna val, så att det blir rätt från början. Vi driver projekten från strukturskiss till färdiga bygghandlingar och vägleder hela vägen med stor kunskap om mått och detaljer inom projektering. 

Vi samarbetar mellan hus och landskap

Med all kompetens i huset jobbar vi integrerat med hus och landskap (A och LA) för att skapa de mest hållbara, trivsamma och inkluderande livsmiljöerna. Ett nära och kompetensöverskridande samarbete innebär starka helhetslösningar som tar hänsyn till varje delaspekt från start till slut.  

Vi ser alltid till helheten 

Vi är framgångsrika i tävlingar och duktiga på hantverket i stadsutvecklingsprocesser, med andra ord att ta fram en vision och sedan gestalta den. Målinriktat och lyhört arbetar vi nära kund, medborgare och kommun. Helheten handlar om att skapa goda livsmiljöer för både människa och natur.  

Några av våra stadsutvecklingsprojekt

 • Isafjord

  Isafjord

  2016 vann ÅWL tillsammans med DREEM det parallella uppdraget om utformning av nya stadskvarter i centrala Kista, utlyst av Klövern och Stockholms stad. Arbetet med att utforma strukturen inför detaljplan har präglats av ett nära samarbete mellan Klövern, DREEM och ÅWLs hus- och landskapsarkitekter. ÅWL fick sedan i uppdrag att rita två kvarter, offentliga torg-…

  Läs mer

 • Norra Campus Solna

  Norra Campus Solna

  Förstudiens huvuduppgift är att ge konkreta förslag på hur Campus Solnas norra och södra del bättre kan kopplas samman och förbättra orienterbarheten för ett samlat, attraktivt och tryggt campus. Förstudien ska vara underlag för och rådgivande kring frågor som rör utvecklingen av Norra Campus Solna. Förstudien rymmer även strategier för byggnadstillägg och utredning av möjligheten för…

  Läs mer

 • Kungens Kurva

  Kungens Kurva

  På uppdrag av KF Fastigheter utvecklar ÅWL en helt ny stadsdel vid Kungens Kurva. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel med god service och närhet till natur, handel, kultur och infrastruktur. ÅWL Arkitekter har tagit fram förslag på en ny stadsdel i Kungens Kurva. Det ska bli en levande stadsdel med god service och…

  Läs mer

 • Öster Mälarstrand

  Öster Mälarstrand

  Västerås gamla ångkraftverk och den kringliggande gamla industrimiljön ger Öster Mälarstrand en speciell och attraktiv stämning. Hahrs tegelbyggnader, de olika skalorna och den täta, trivsamma miljön mellan husen i kontrast till Mälarens öppna vatten är kvaliteter att ta fasta på inför planeringen av en ny stadsdel. ÅWL stod för det vinnande förslaget i parallella uppdrag…

  Läs mer

 • Kvarnholmen

  Kvarnholmen

  Utvalt förslag i det parallella uppdraget för ny stadsplan för bostäder på platån mot Svindersviken på Södra Kvarnholmen. Planområdet utvidgades till att omfatta tre delområden. De går under benämningen platån, västra området samt nordvästra kajen. Delområdena har skilda förutsättningar i väderstreck, topografi och omgivande befintliga byggda strukturer. Målet med planen är att ta tillvara delområdenas…

  Läs mer

 • Täby Park

  Täby Park

  ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter. Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6 000 bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser. Med förslaget får Täby en stadspark och nya bostäder i centralt läge, nära till park,…

  Läs mer

Har du frågor om stadsutveckling?

Tveka inte att ta kontakt med någon av våra experter.

James Rosen

Arkitekt SAR/MSA

+46 732 32 54 09
james.rosen@awlark.se

Sara Revström

Landskapsarkitekt LAR/MSA

+46 732 32 54 95
sara.revstrom@awlark.se

Emilia Hallin

Arkitekt SAR/MSA

+46 732 32 54 35
emilia.hallin@awlark.se