facebook

Stadsutveckling

Att växa och utvecklas är många kommuners största utmaning under de närmsta åren. På ÅWL har vi gedigen erfarenhet av att utveckla komplexa strukturplaner och vi är väl insatta i detaljplaneprocessen. Vi arbetar integrerat med hus och landskap för att skapa starka helhetslösningar.

Tillsammans med våra beställare har vi utformat flera av de nya bostadsområden som växt fram i och omkring Stockholm och Mälardalen. Vi har till exempelvis ritat flera projekt på Kvarnholmen i Nacka, i Hammarby Sjöstad och vi vann parallellskissen för nordvästra kajen vid Stockholms inlopp. Just nu utvecklar vi nya bostadskvarter i Kungens Kurva, Kista och Täby Park.

Kontaktperson:

Sara Revström
Landskapsarkitekt LAR/MSA, affärsutvecklare stadsbyggnad

 

Öster Mälarstrand, Västerås

Strukturplaner

Vårt erbjudande innefattar förmågan att leda komplexa plan- och planeringsprocesser med tvärvetenskaplig kompetens, att ta fram rumsliga och funktionella analyser, samt att forma stadsmiljöer och fysiska rum. Vi arbetar i team med landskapsarkitekter, arkitekter och stadsplanerare vilket säkerställer höga kvaliteter i stadsstrukturen och de offentliga rummen. Vårt främsta fokus är att åstadkomma strukturplaner med hög genomförbarhet och hållbarhet över tid.

Kungens Kurva

Tomtscoutning/Exploateringsutredningar

ÅWL har lång erfarenhet av att aktivt leta tomter som är lämpliga för ny bebyggelse och exploatering. Vi har en tydlig och väl utprovad metodik som säkerställer att tomterna uppfyller krav på genomförbarhet samt kan presenteras för exploateringskontoret eller annan kommunal part. Vi erbjuder även vårt stöd till beställare som vill undersöka exploateringsmöjligheter på egna tomter, både mindre men även större och komplexa fastigheter som kräver samverkande kompetenser inom flera fackområden.

Täby Park Galoppfältet

Beställarstöd detaljplan/strukturplan

Den kommunala planprocessen behöver vara effektiv och de detaljplaner som tas fram ska vara både tydliga och rättsäkra. I komplexa projekt kan det vara värdefullt att ha en extra resurs som säkerställer att kloka beslut fattas i rätt ordning. På ÅWL erbjuder vi beställarstöd i detalj- och strukturplaneskedet. Vi har lång erfarenhet av att samordna detaljplanearbetet och medverka till god kvalitet i byggandet och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi stöttar beställare bland annat genom att agera som expertstöd, genomföra specialutredningar eller att granska komplexa projekt.

Lindö Strand, Norrköping