facebook


Varför visselblåsa?

På ÅWL Arkitekter strävar vi efter att vara en trygg arbetsplats och samarbetspartner med ett öppet och transparent företagsklimat och hög professionalism i allt vi gör. Missförhållanden eller oegentligheter ska fångas upp och ageras på med ambitionen att det inte ska förekomma alls. Genom möjligheten för medarbetare, kunder och andra intressenter att konfidentiellt och enkelt rapportera allvarliga missförhållanden utan rädsla för negativa konsekvenser upprätthåller vi det tillsammans. Det innebär att direkta repressalier eller hot om repressalier inte är tillåtna.

Vem kan rapportera?

ÅWL:s nuvarande eller tidigare anställda samt praktikanter. Även kunder, underkonsulter, leverantörer, styrelsemedlemmar och verksamma delägare.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om allvarliga oegentligheter. Exempel på detta är:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, muta/korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Agerande i relation till lagar och regler som ÅWL står under.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen

Hur rapporterar jag?

ÅWL har en extern, digital visselblåsarkanal med möjligheten att vara anonym. Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden utreds av Advokatfirman Lindahl för att garantera en oberoende hantering. Du har även möjlighet att ladda upp en ljudfil med din information om oegentligheten alternativt informera om att du vill boka ett fysiskt möte med ärendehanteraren.

Rapportera här

Annan möjlig rapportering
Vi uppmanar dig att rapportera enligt ovan beskriven visselblåsarkanal för missförhållanden som är viktiga för ÅWL att adressera. Vi informerar dock om att det även finns andra myndigheter att rapportera till, Externa rapporteringskanaler för visselblåsning.

Har du frågor?
Har du frågor kontaktar du Anna Månsson.