facebook

Landskap

På ÅWL Arkitekter har arbetet med hus och landskap alltid gått hand i hand. Vår landskapsavdelning är idag en av Sveriges största och vår kompetens sträcker sig över alla skalor, från stadens övergripande planering till den intima bostadsgården. Våra uppdrag innefattar bland annat offentliga platser, parker och torg, boendemiljöer, vård- och skolmiljöer, gestaltningsprogram och landskapsanalyser. För oss är det viktigt att den gemensamma utemiljön bidrar till det sociala livet i staden och är en plats där människor kan trivas och mötas. På varje enskild plats strävar vi alltid efter en smart och genomarbetad landskapsarkitektur med människan i centrum.

Kontaktperson:

Patrik Olsson

Affärsområdesansvarig Landskap

Lilla Kvarnholmen, Nacka

Bostadsmiljöer

ÅWL:s landskapsarkitekter har lång erfarenhet av att utforma inbjudande och formstarka bostadsmiljöer. Vi arbetar med starka koncept från tidig skiss till färdig projektering och tillsammans med beställare formar vi en inbjudande utemiljö med utgångspunkt i projektets unika förutsättningar. För oss är bostadsgården förlängningen av människors hem, här ska man finna plats för ro och vila såväl som för möten och social samvaro. Medvetna växtval synliggör årstidsväxlingar, från vårens första knopp till sommarprakt, höstfärg och vackra vintereffekter. Vi förespråkar robusta och hållbara material som gör att gårdarna håller hög kvalitet över tid, är väl anpassade efter de skötselförutsättningar som finns samtidigt som de är estetiskt tilltalande. Vår ambition är att forma gröna bostadsgårdar där dagvatten kan fördröjas på ett effektivt sätt och biologisk mångfald är en naturlig del.

Kajen 5, Liljeholmen

Offentliga rum

ÅWL sätter stort värde på att utveckla stadens offentliga rum, såväl parkmiljö, som gatu- och torgmiljöer. Vår ambition är att utforma allmänna ytor till formstarka, livfulla vardagsrum med utgångspunkt i platsens och projektets unika förutsättningar. Vår övertygelse är att våra offentliga rum har en viktig demokratisk funktion i vårt samhälle, att de utgör en social plattform där alla människor ska trivas och känna sig välkomna. Vi har jobbat med flera offentliga platser runt om i landet, några exempel är Kajstråket, Öster Mälarstrand i Västerås, Selma Lagerlöfs parkstråk i Göteborg och Lilla Kvarnholmens lekpark i Nacka.

Gröna Lund, Stockholm

Stadsutveckling

Vi stolta över vår breda stadsutvecklingskompetens. Med landskapsarkitekter, byggnadsarkitekter och planeringsarkitekter i samma team spänner vår kompetens över olika skalor och rum. Vi erbjuder allt från processtöd i de kommunala planeringsprocesserna till exploateringsutredningar, strukturskisser och medborgardialoger.

Kungens Kurva

Barnens utemiljö

Våra landskapsarkitekter har stor erfarenhet av att utforma både skol- och förskolemiljöer. Vi vet att utemiljön har en enorm betydelse för barnens mentala och fysiska utveckling och har därför alltid en hög ambitionsnivå i dessa projekt. Barnens utemiljö ska vara kvalitativ, hållbar, grön och uppmana till rörelse, spring och lek! Här ska alla kunna känna sig trygga och hitta en plats att trivas, oavsett ålder, kön, nationalitet eller ev funktionsvariation vilket kräver en medveten gestaltning med utgångspunkt i barnens sociala och fysiska behov. Vi arbetar gärna med starka koncept för att ge våra förskolegårdar och skolgårdar en egen identitet.

Lilla Kvarnholmen, Nacka

Vårdande utemiljöer

Vi gestaltar vårdande utemiljöer som med omsorg bidrar till de boendes välmående och hälsa. Vår inlevelseförmåga är en förutsättning för att fungerande och läkande miljöer ska skapas. En vårdande utemiljö ska innehålla upplevelser för alla sinnen, exempelvis doftande blommor, tillgängliga frukt- och bärbuskar, växter med årstidsvariation och kulturväxter som minner om barndom och uppväxt. Den fysiska planeringen ska skapa en överblickbar miljö med motoriska utmaningar för olika målgrupper. Tydliga rumsligheter med gröna avgränsningar möjliggör för olika sällskap att vistas på gården samtidigt. Forskningen visar att utblickar från fönster över grönska, träd och djurliv har en läkande effekt. Vi arbetar alltid med hus och landskap som en helhet för att skapa bästa möjliga livsmiljö.

Lusten och Välgången, Kungsholmen