facebook

Samhällsfastigheter är idag en viktig sektor inom fastighetsmarknaden. Den kraftiga befolkningsökningen i kombination med en stor åldrande befolkning skapar stora behov av fler verksamhetsförankrade förskolor, skolor, äldreboenden och vårdlokaler.

Vår inställning är att samhällsfastigheter ska spela en aktiv roll för att främja en miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela stadsdelar och att vägen dit är att arbeta integrerat mellan kompetenser i dialog med verksamheten och brukarna.

Våra lösningar skapar livsmiljöer där människor är trygga, möts, trivs, barn når sin fulla potential, kan utvecklas i sin egen takt efter sina individuella behov och där åldrande blir värdigt och med livskvalitet.

Kontaktperson:

Louise Lindquist Sassene

Affärsområdesansvarig samhällsfastigheter

 

Vattnets Hus, Ängelholm

Lärmiljö

Sverige växer och därmed ökar behovet av skolor och förskolor. Vi erbjuder allt från skiss till relationshandling gällande byggnad och gård. Vår gestaltning av lokalerna ska stimulera barnens lek, lärande och kreativitet, ge möjlighet till avskildhet och återhämtning samt vara en bra arbetsmiljö för personalen.

En viktig del av en förskolas verksamhet är gården och våra landskapsarkitekter och arkitekter samverkar för att skapa pedagogiska synergier mellan den yttre och inte miljön. Vi ritar skolgårdar och förskolegårdar som främjar och stimulerar barn och ungas allsidiga motoriska och intellektuella utveckling genom vår kunskap om hur våra hjärnor och kroppar fungerar.

Lyssna gärna på Lärmiljöodden där vi med gäster från bland annat skolvärlden, byggbranschen och politiken lyfter allt som påverkar och skapar förutsättningar för den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i det som, med elever och personal, är Sveriges största arbetsplats.

Vågdalens förskola, Hammarby Sjöstad

S:t Olofsskolan, Norrköping

Husby kulturskola

Vård- och omsorgsboende

På ÅWL värnar vi om människan och att skapa goda livsmiljöer genom hela livet. Vi vet att snart går de första 60-taliserna i pension och att andelen utrikesfödda i Sverige ökar. Därför samverkar vi med såväl akademi som externa konsulter inom bl.a. volymträbygganad för att hitta nya kostnadseffektiva vård- och omsorgsboenden som klarar framtidens behov och drar nytta av den senaste tekniken. Vi är experter inom äldreboende men har på senare tid även erfarenhet av att utveckla trygghetsboende och LSS.

Norra Kapellgärdet, Uppsala

Kultur och fritid

Vi förstår värdet av att röra på oss både ur ett hälsoperspektiv och möjligheten det ger att känna delaktighet i lokalsamhället. Vi kan tillhandahålla anläggningar för sport och fritid som är säkra, tillgängliga, flexibla och hållbara. Vi förstår också vikten av kultur och representation. Kultur skapar puls, samhörighet och delade upplevelser men är också en viktig plattform för samhällsbyggandet i stort. Genom åren har vi bland annat ritat miljöer för samverkan mellan lokalsamhälle och konstnärliga institutioner som exempelvis i Kulturhuset Husby som är en samverkan mellan stadsteatern och den lokala kulturskolan.

På ÅWL har vi specialistkompetens för att skapa arkitektur för badhus. Våra lösningar tillfredsställer både mänskliga behov (tillgänglig mötesplats, spännande vattenupplevelser, god arbetsmiljö, placering i staden med mera) och håller hög byggnadsteknisk nivå såsom att minimera korrosion över tid, fuktskydd, vattenrening, rätt installationer, drifts- och underhållskostnader. Ett badhus är en av de mest avancerade samhällsfastigheter som uppförs. Det ska anpassas efter användarnas behov men måste också konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll.

Vattnets Hus, Ängelholm

Kalmars nya badhus

Rättsväsende

Offentliga byggnader med komplexa program kräver en stor förståelse för effektivitet och struktur. Vi ritar Norrköpings nya tingsrätt där utmaningen är att utforma lokaler med hög säkerhetsklassning som samtidigt skapar en trivsam och lugn miljö.

Nya tingsrätten, Norrköping

Våra tjänster

Våra tjänster utöver arkitekt- och landskapsexpertis innefattar bland annat BKA (barnkonsekvensanalys), designdialog, gåturer, inredningsarkitektur och återbruk. Vi har WELL-certifiering och TIL 2 inhouse och har nyckelsamarbeten avseende akustik, brand, fukt, kulturmiljö och konstruktion.

Markanvisningstävling 2021

Grundskola, Markanvisningstävling

Markanvisningstävling 2021