facebook

Klimatanpassning


 

Klimatanpassning är avgörande för att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Vi specialiserade på att integrera hållbara lösningar i våra projekt. Genom att arbeta med ekosystemtjänster, grönytefaktor, dagvattenhantering, skyfallshantering och biologisk mångfald skapar vi miljöer som är miljömässigt hållbara.

Urval av våra tjänster inom klimatanpassning:

– Ekosystemtjänster
– Grönytefaktor
– Dagvatten och skyfallsplanering
– Biologisk mångfald

Ekosystemtjänster är egentligen en riktig gentjänst som naturen ger oss människor. Det är inget vi någonsin kan sälja. Däremot kan vi skapa riktigt bra och hållbara utemiljöer som hjälper naturen att hjälpa oss. Ekosystemtjänster är som ett verktyg för att uppnå balans och hållbarhet. Det är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger tillbaka till människan och gör så att vi kan leva, bo och arbeta med hög livskvalitet. Ekosystemtjänster innefattar hur vi arbetar med allt ifrån dagvatten och skyfall till planering och om- och nybyggnad av utemiljöer. 

Alla byggprojekt har en påverkan på den biologiska mångfalden vilket är något vi som arkitekter måste hantera. Det går att skapa fantastiska ekosystemtjänster med landskapsarkitektur – och att naturen gör gott råder det ingen tvekan om. Vi vet dock av erfarenhet att vi kan göra störst skillnad i tidiga skeden genom gedigna tomt- och platsanalyser för att rådge våra kunder om var byggnaden i fråga bäst placeras. Platsen och dess förutsättningar är avgörande för att skapa långsiktiga lösningar. 

De ekosystemtjänster vi lägger grunden för genom att jobba med växtmaterial, vatten, mikroklimat, skugga, biodiversitet, biofila anläggningar och människors och djurs relationer till dessa, är inte klara när vi lämnar platsen. Det är då det startar. Ett träd, liksom allt som växer, kräver skötsel och underhåll för att skapa värde över tid.

Ekosystemtjänster i park

I parkmiljö finns många kulturella ekosystemtjänster som på olika sätt får människan att må och prestera bra, som gångstråk, motionsanläggningar, pedagogiska utställningar och lekplatser. Men lika viktiga är förstås de reglerande ekosystemtjänsterna, som skydd mot översvämningar och extremväder samt växter som gynnar pollinatörer.  

Ekosystemtjänster på gata

På gatorna behövs ofta stadens ljud och luft hanteras, exempelvis med grönska som dämpar buller, binder koldioxid och renar luften. Vatten från fastigheter och gator behöver omhändertas och ledas bort, så kallade reglerande ekosystemtjänster. Men även i staden behöver vi ta hänsyn till biologisk mångfald genom att skapa hållbara miljöer för djur och insekter, så kallade stödjande och försörjande tjänster. 

Ekosystemtjänster på bostadsgård 

En bostadsgård handlar mycket om sociala interaktioner, rekreation och möten, så kallade kulturella ekosystemtjänster. Även försörjande tjänster, som ätbara frukter och bär, kommer i spel här. Odlingar, stora som små, bidrar till reglerande ekosystemtjänster genom att skapa bra miljöer för pollinatörer och biologisk mångfald.  

Grönytefaktor

Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som fler och fler kommuner använder på olika sätt i detaljplaneprocesser för att säkerställa att ekosystemtjänster främjas i tillräcklig grad vid ny bebyggelse.

Våra landskapsarkitekter har många års erfarenhet av att använda olika modeller av grönytefaktor i arbetet, i synnerhet i samband med utformning av bostadsgårdar och annan kvartersmark. Vi har under åren samlat på oss insikter och kunskap i hur de olika kraven som ställs i samband med grönytefaktor på bästa sätt kan integreras i utformningen av bostadsnära utemiljöer.

Arbetet med grönytefaktor är också nära besläktat med hanteringen av dagvatten och krav på fördröjning av detta inom fastigheten (LOD).

Särskilt stor är utmaningen med kraven på grönytefaktor när bostadsgården är belägen ovanpå betongbjälklag, oftast med boendeparkering under. Här besitter vi en särskild expertis och har lång erfarenhet att få till en väl gestaltad och grön gård samtidigt som den uppfyller kraven på grönytefaktor. Vi har också god förståelse för, och lång erfarenhet av, hur kraven på grönytefaktor kan uppnås inom ramen för de tekniska och ekonomiska förutsättningar som varje projekt ställer.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Klimatanpassning?


Maja Forsberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA

+46 732 32 54 85
maja.forsberg@awlark.se


Malin Hallor
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Planarkitekt

+46 732 32 54 65
malin.hallor@awlark.se

Några av våra projekt där hållbart byggande stått i fokus:

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1…

  Läs mer

 • Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer…

  Läs mer