facebook

Stansen 1, Södra Häggvik

Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1 planeras för ca 1000 bostäder, service, handel, kontor och förskolor i bästa pendelläge. Med uttalat höga ambitioner ska området utvecklas till en långsiktigt hållbar stadsdel, där fokus på klimat, mobilitet och sociala värden formar platsen. Södra Häggvik är ett av Sollentunas största stadsutvecklingsområden och kommer att rymma tusentals bostäder, service, arbetsplatser, skolor och parker.

FlerbostADSHUS

Förskola och barn

Handel

KONTOR

Stadsdelspark

Klimatkalkyl

landmärke

Inom strukturplanen för Stansen 1 planeras för 4 kvarter och en stadsdelspark som knyter samman planerna i övriga Södra Häggvik med den nya pendeltågsentrén. ÅWL har varit strukturarkitekt sedan 2017 och tagit fram underlag för planansökan, planprogram och nu detaljplan med tillhörande gestaltningsprogram och klimatanalys.

Den nya bebyggelsen möjliggör för ca 100 000 kvm ljus BTA fördelat på 1000 lägenheter, två förskolor, centrumfunktioner med livsmedelsbutik, kontorshus och en stadsdelspark.

Projektet har högt uppsatta hållbarhetsmål kopplat till klimat, mobilitet och socialt värdeskapande.

Bostäder

98 000

KVM ljus BTA

KVM PARK

2

Förskolor

Tre hållbarhetsaspekter

1. Tidig klimatkalkyl vägledande för struktur

Struktur och kvarter har sedan planprogrammets start klimatberäknats parallellt med skissarbetet. Det är i de tidigast skedena som klimatberäkning kan vägleda utformning och på riktigt ge effekt. I Stansen har klimatvägledningen bland annat resulterat i en rationell kvartersutformning med goda ljusförhållanden, en ambition om centrala mobilitetsfunktioner för att undvika nergrävda garage samt att detaljplanen möjliggör både träbyggnad och andra typer av stomsystem och fasadmaterial.

2. Utformat för extremväder

Idag är Södra Häggvik i stort sett platt. Vid uppförandet av en ny pendeltågsstation med ingång under banvallen skapas en lågpunkt som utan rätt höjdsättning och planering av området i stort riskeras att översvämmas vid skyfall. I tätt samarbete med dagvattenkonsulter och kommunen har vi därför säkerställt en struktur och en utformning av allmän platsmark som klarar skyfall och dagvatten och ger vackra och attraktiva stadsrum.

3. Tillskapande av sociala värden

Södra Häggvik ska gå från att vara en handelsplats till en varierad och levande stadsdel. Stort fokus inom arbetet med Stansen 1 är att förutom bostäder tillskapa arbetsplatser, handel och service för att stärka kollektivtrafiknoden och skapa ett lokalcentrum. Det höga huset om 20 våningar manifesterar denna plats och skapar orienterbarhet på långt håll.

– Här har vi haft glädjen att arbeta med en extremt framåtlutad beställare som på riktigt har höga och mätbara hållbarhetsmål. Att arbeta med klimatkalkyl tidigt i strukturarbetet var därför en självklarhet och en möjlighet för oss att utveckla våra verktyg och metoder för detta.

Lisa Runnérus
Projektansvarig

Stärka entréläget

Struktur och skala stärker läget för Södra Häggviks nya pendeltågsentré. Bebyggelsens skala och innehåll stärker Häggviksplan som stadsdelscentrum och det höga huset skapar orienterbarhet på långt håll.

Blandstad

För att möjliggöra omvandlingen från handelsplats till levande stadsdel har planen utformats för att rymma många olika funktioner, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. De generösa kvarteren ger ljusa, gröna gårdar med höga vistelsevärden.

Sammanlänkande stadsmässighet

Häggviks allé och Turebergs allé är huvudstråk inom Södra Häggvik och strukturen syftar till att stärka dessa stråk med både bottenvåningarnas innehåll och stadsrummens utformning. Stansen 1 kopplar samman omkringliggande planer och skapar en sammanhängande kvartersstad.

Hela Södra Häggviks vardagsrum

Platsen saknar höga ekologiska värden idag vilket tillskapas med gröna gatu- och stadsrum, gröna gårdar och framförallt den generösa stadsdelsparken. Den centrala parken blir ett nav i stadsdelen och ska vara en vacker, grön och innehållsrik stadsdelspark för alla boende och besökare.

Skydd och skyltfönster

Genom en högre bebyggelse i norr och öster skyddas Södra Häggvik från höga bullernivåer från järnväg och Häggviksleden. Den högre bebyggelsen fungerar också som ett skyltfönster för den nya stadsdelen och blir ett blickfång på både nära och långt håll.

Buller

Stansen 1 angränsar till stambanan i öster och Häggviksleden i norr med höga bullervärden. Strukturen skyddar de inre delarna från buller vilket ger förutsättningar för goda boende- och vistelsemiljöer både ute och inne.

Stadsdelsomvandling Södra Häggvik

Södra Häggvik är idag en fullt utvecklad externhandelsplats. Detta är både en utmaning och en möjlighet i arbetet med att omvandla området till en blandstad med stadskvaliteter och ett mindre bilberoende.

Utveckling över tid

Stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik kommer att utvecklas under många år framåt. En utmaning är att redan från början etablera stadsdelen och erbjuda de första boende höga kvaliteter och upplevelsen av en levande stadsdel.

Skyfall och dagvatten

Områdets flacka topografi är en utmaning för hantering av dagvatten och skyfall. Genom att noga studera och arbeta med höjdsättning över hela området säkerställs att vattnet leds undan på ett säkert sätt.

– Utgångsläget var att åstadkomma en innehållsrik kvartersstad med levande bottenvåningar som har en hög genomförbarhet över tid. För oss på ÅWL är en genomförbar detaljplan en hållbar plan. Vi tar avstamp i den långa erfarenheten av stadsutvecklingsprojekt som finns på kontoret. Det är speciellt att få utveckla en stadsdel i ett sådant kollektivtrafiknära område tillsammans med en beställare som satsar så stort på hållbarhet.

Hans Buijsen
Ansvarig arkitekt

Generösa gröna stadsrum


I Stansen har de offentliga rummen utformats med generösa gatubredder och mycket stadsgrönska. Fokus på kollektivtrafik, cyklister och gående har format gaturummen. Skyfall och dagvattenhantering på den allmänna platsmarken är integrerad i gestaltningen. Den stora stadsdelsparken har planerats för att också fungera som en skyfallspark. Även Häggviksplan har planerats och gestaltats för att klara stora regn.  Accenthusen

Inom planen finns ett antal huskroppar som är utpekade som accenter. Dessa hus ligger i exponerade lägen och ska ges en extra omsorgsfull och vacker gestaltning. Områdets höga hållbarhetsambitioner ska gärna manifesteras i utformningen av dessa byggnader. Den tydligaste accenten är det höga huset om 20 våningar – ett nytt landmärke för hela Sollentuna. 

 Kontaktpersoner:

Lisa Runnérus
Projektansvarig

Hans Buijsen
Ansvarig arkitekt

Emma Lindman
Handläggande landskapsarkitekt

Projektfakta

Plats: Södra Häggvik, Sollentuna
Typ: Strukturplan
Beställare: LaSalle via Cavendo
Innehåll: ca 1000 lägenheter, ny pendeltågentré, fristående kontorsbyggnad, 2 förskolor, handel och service, stadsdelspark, landmärke
Skede: Detaljplan
Status: Samråd Maj 2024
Storlek: ca 100 000 ljus BTA
År: 2017 – pågående
Team:  Lisa Runnérus, Hans Buijsen, Emma Lindman, Steffi Stark, Martin Berge, Fredrik Eriksson, Emilia Hallin, Emma Hulaud, Fredrik Andersson, James Martin

 

Tjänster: Arkitekttjänster i tidiga skeden Strukturplan  Landskap Gestaltning allmän platsmark Visualisering, Klimatvägledning