facebook

Trä – framtidens byggmaterial

Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19% av våra inhemska utsläpp av växthusgaser i Sverige och bidrar dessutom till ytterligare utsläpp utomlands genom import av varor till våra byggen. Effekterna i just byggskedet är stora, där cementtillverkning är en av de stora utsläppsbovarna. Exempelvis är klimatpåverkan för att uppföra ett energieffektivt flerbostadshus med betongstomme lika stort som påverkan från byggnadens energianvändning under 50 år enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier, IVL Svenska Miljöinstitutet och forskare från KTH.

Det innebär att byggbranschen har en aktiv roll att spela och vi ser en förändring, bland annat när det gäller användningen av alternativa material. Det ökande intresset vi ser för trä som material känns därför som ett naturligt steg i rätt riktning. Ett steg som ger fördelar utifrån flera aspekter.

Trä är ett material vars kretslopp är liktydigt med återanvändning. Materialet i sig är hållbart i produktionsledet då vi i Sverige idag har en tillväxt av träråvara som överstiger avverkningen. I och med att träden växer genom fotosyntes binds koldioxid från luften, där det i genomsnitt binds 1 ton koldioxid per kubikmeter tillväxt. Denna koldioxid stannar sedan i materialet tills det återvinns, vilket även ger ett jämnare utsläpp under materialets levnadstid jämfört med de flesta andra byggmaterial.

Vi ser särskilt i storstadskommuner höga byggkostnader, som tillsammans med markpriser, driver upp boendekostnaden. En bidragande orsak till höga byggkostnader kan vara stor efterfrågan på arbetskraft inom begränsade områden. Genom att flytta exempelvis tillverkningen av stomdelar eller färdiga moduler och sedan transportera dem till byggplatsen sprider vi ut efterfrågan på produktionspersonal till ett större geografiskt område. Genom att färdigställa husen till större grad innan transport minskar även påverkan för de som bor i närheten av byggena.

Det industriella byggandet är naturligtvis även möjligt för betongkonstruktioner, men där har träet en fördel av sin lägre vikt. Det är ett lätt material som samtidigt kan bära tunga vikter. Det möjliggör en hög grad av prefabricering, vilket stärker kvalitetsförutsättningarna, minskar svinnet och byggtiderna på bygg-arbetsplatsen. Det industriella byggandet kommer även med vinster för arbetsmiljö och möjlighet till digitalisering och effektiviseringar.

Idag har det moderna träbyggandet av flerbostadshus en marknadsandel på cirka 10%, där vi på ÅWL har medverkat i flera projekt med trästommar och modulbyggnader i trä. Utvecklingen går idag snabbt inom detta område och vi som arkitekter vill vara med att leda denna utveckling tillsammans med våra kunder där vi gemensamt skapar förutsättningar för hållbara projekt och affärer.

 


Bertil Molin
Arkitekt SAR/MSA, affärsområdesansvarig bostad