facebook

Ökade vattenflöden – en möjlighet

Likt resten av världen står Sverige inför stora utmaningar som ett resultat av klimatförändringarna. Ökade regnmassor och stigande vattennivåer är idag en verklighet som vi måste ta på allvar.

Så vilka konsekvenser kommer detta att få för planeringen av våra städer och nya boendemiljöer?

På ÅWL jobbar vi idag tillsammans med byggherrar och kommuner för att säkerställa dagvattenhanteringen inför att ökade vattenmängder når våra bostadsnära utemiljöer. Vi har valt att se dagvattnet som en resurs i vår strävan att skapa gröna livsmiljöer med hög kvalitet.

Regnvatten är en tillgång som ofta inte kommer staden och dess invånare tillgodo när regnvattnet leds direkt vidare till ledningsnätet. Vi tror dock att utemiljön i våra städer kan få ett större värde om den gestaltas i samspel med ett omhändertagande av dagvattnet.

Vid kraftiga regn är det viktigt att det finns snabba avrinningsvägar och ytor som periodvis klarar av att översvämmas då det redan belastade ledningsnätet säger stopp. En lösning är t.ex. att leda regnvatten till växtbäddar och planteringsytor. Växterna får då ett minskat behov av bevattning och tillsammans med mikroorganismer kan de bryta ner skadliga partiklar som följer med regnvattnet, vilket kallas för bioretention. Detta system är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Vattnet är ett spännande element att arbeta med. Med flöden som kommer och går krävs gestaltningar för olika scenarier, från mindre temporära ansamlingar till större vattenflöden. Elementet har dessutom starka estetiska kvalitéer. Vatten kan vara rogivande och bidra till välbefinnande eller stimulera till lek i vardagen.

Genom att synliggöra vattnet i våra städer kan vi skapa en större förståelse för naturens kretslopp. Så resultatet av ökade vattenmassor kan bli vackrare och mer grönskande miljöer som är planerade med vattnet som en resurs snarare än ett hot för stadsmiljön.

Är du nyfiken på hur ÅWL arbetar med dagvattenhantering, stadsutveckling eller bostadsbyggande? Kontakta gärna oss så berättar vi mer!