facebook

Vårlandsparken

Mitt i den nya stadsdelen Tegelhagen som växer fram i Upplands Bro ligger Vårlandsparken. Här planeras det för bostäder, torg, parker, en strandpromenad med småbåtshamn och badplats. Parken är den centrala mötesplatsen för rekreation och spontanidrott. Men den är också en viktig del i naturens arbete att hantera klimat- och naturkatastrofer. Vårlandsparken är till största del nyanlagd park- och naturmark, med undantag för några bevarade träd. Ett lysande exempel på hur landskapsarkitektur hjälper både natur och människa att frodas. 

Projektfakta

Var: Tegelhagen i Upplands Bro
Omfattning: Ca 12 000 kvm
Status: Bygghandling
Beställare: Magnolia/ Kanonaden
Kontaktperson: Maja Forsberg

Ett projekt av denna skala – över en fotbollsplan stort – kräver mycket kunskap och erfarenhet av både beställare och utförare, berättar ansvarig landskapsarkitekt Maja Forsberg:

– Parkens främsta syfte är att ge plats för spontanidrott och samtidigt fördröja och hantera dagvatten. Det kräver förstås stor kunskap, men man lyckas inte med ett projekt i denna storlek utan riktigt god samverkan med alla inblandade aktörer och experter. Vi har samarbetat med konsulter inom både ekologi och dagvatten och min roll har till stor del gått ut på att samordna olika discipliner och experter. Rollen som landskapsarkitekt är central då det är våra handlingar som styr många olika professioner. 

Det finns fyra dagvattendammar i Vårlandsparken vars syfte är att fördröja och rena vatten från gator och fastigheter innan det rinner ut i Mälaren. Den stora utmaningen i detta projekt var placeringen av dammarna och att praktiskt få vattnet att rinna till önskade platser. De två större dammarna är något upphöjda med vallar mot kringliggande mark vilket håller vattnet kvar vid riktigt stora flöden. Dammarna är dimensionerade för 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 med varaktighet på 10 minuter.  

Dagvattendammens olika nivåer har olika funktioner och syften, här illustrerat i sektion. Överst en dammvall med växter som skydd mot erosion, i mitten växter som fördröjer vattenflöden och är anpassade för en fluktuerande vattennivå och längst ner en grundvattenzon som övergår i en djupzon med växter som renar vattnet.

– Vi har ökat vår kunskap om dagvattenhantering genom detta projekt. Utöver att kunna återföra teknisk kunskap med ritningar och planer internt så har det varit ovärderligt att jobba med externa konsulter. Genom att addera deras kunskap har projektet blivit ännu mer ekologiskt och hållbart, vilket stärkt konceptet och gett synergier som att de rekreativa värdena blivit ännu högre tack vare goda ekosystemtjänster. Personligen har jag även lärt mig hur man bygger grodhotell och mulmholkar i praktiken, berättar Maja Forsberg med ett leende.

Parken är anlagd på före detta sumpmark som inte var bevaransvärd vilket innebär att platsen ökat i värde både ur ett rekreativt såväl som ekologiskt perspektiv. De kulturella ekosystemtjänsterna väger tungt genom hela konceptet, bland annat går en kulturstig genom parken från Upplands Bro till Mälaren. Det finns även informationstavlor som pedagogiskt beskriver allt från mullholkar och amfibiehotell till växterna. Hela parken syftar till att vara en spontanidrottsyta för stora som små, med lekplats och utegym såväl som stigar i skog och mark.   

Miljön är utformad för att efterlikna naturen med grönska, flerskiktade planteringar med brynväxter varvat med ängsytor och öppna ytor med klippt gräs. Runt dammarna finns miljöer och hotell för grodor och ödlor, planteringar, stenar i grupper, dammsläntar, ängsmatta och buskage. I parkens förlängning finns buskar och träd i ett frukt- och bärtema, valt med speciell omsorg till de försörjande ekosystemtjänsterna.  

 

Ekosystemtjänster i Vårlandsparken

 

Försörjande: Ett stort utbud ätbara växter, frukter och bär, både för djur och människor.

Reglerande: Växter speciellt utvalda för att gynna pollinatörer, vilket måste finnas för vår matproduktion. En planering som skyddar mot översvämningar och naturkatastrofer genom att bromsa upp vatten som inte svämmar in mot omkringliggande villaområden, samt gröna växter och träd som renar luften.

Stödjande: Parken som helhet skapar goda förutsättningar för fåglar och insekter att leva året om.

Kulturella: Hela parken syftar till att vara spontanidrottsyta. Här finns en kulturstig, lekplatser, utegym och stigar i naturmark, med mera, som främjar hälsa, möten och aktiviteter.