facebook

Kvarnholmen

Utvalt förslag i det parallella uppdraget för ny stadsplan för bostäder på platån mot Svindersviken på Södra Kvarnholmen.

Planområdet utvidgades till att omfatta tre delområden. De går under benämningen platån, västra området samt nordvästra kajen. Delområdena har skilda förutsättningar i väderstreck, topografi och omgivande befintliga byggda strukturer.

Målet med planen är att ta tillvara delområdenas unika potential och att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer.

Den nya bebyggelsens utformning tar avstamp i Kvarnholmens förutsättningar; den dramatiska topografin, den befintliga bebyggelsen, de kulturhistoriska värdena och naturmarken. Utsikten tas tillvara både i lägenheterna, på bostadsgårdarna mellan husen och på de nya offentliga platserna.

Bebyggelsen medger att de befintliga naturbranterna bevaras och grönstrukturen hålls ihop. De nya allmänna stråken och platserna som skapas inom området utformade så att det framgår tydligt att de är offentliga och är till för alla.

Projektfakta

Beställare: Kvarnholmens Utvecklings AB (KUAB), Nacka kommun
Storlek/typ: 650 lgh/brf
Status: Granskning