facebook

Isafjord

2016 vann ÅWL tillsammans med DREEM det parallella uppdraget om utformning av nya stadskvarter i centrala Kista, utlyst av Klövern och Stockholms stad. Arbetet med att utforma strukturen inför detaljplan har präglats av ett nära samarbete mellan Klövern, DREEM och ÅWLs hus- och landskapsarkitekter.

ÅWL fick sedan i uppdrag att rita två kvarter, offentliga torg- och parkmiljöer samt en förskola med tillhörande förskolegård. De nya kvarteren ska bidra till målet att omvandla Kista till en blandstad där den kompakta och monotona kvartersformen med stora kontorsbyggnader ska brytas upp för att istället skapa en mer varierad stadsbild med en tydlig identitet och en mer trivsam skala. På så vis blir det en mer varierad och mänsklig struktur på kvarter, gator och i gaturum.

– Vi är otroligt stolta över att Isafjord har fått en så modig och nyskapande plan med en väldigt stark urbanitet. I den uppbrutna strukturen och dess mellanrum skapas plats för en urban och hållbar livsstil med parkliv, grannskap, motion, lek, matkultur och shopping säger Malin Pappila, ansvarig arkitekt på ÅWL.

 

Arkitekturen

De två kvarteren bygger på en designprincip som skapar variation av husformer i olika material. Fasaderna kläs i olika klassiska, traditionella och nordiska material i en naturlig färgskala.

– Byggnadernas skala varieras beroende på hur gaturummet ser ut. Lägre hus placeras vid gränder och lokalgator medan de högre husen finns vid bredare stadsgator. Husen får ett varierande taklandskap och takterrasser som skapar en känsla av ett aktivt stadsliv med människor ute på terrasserna, säger Philip Barsan, arkitekt på ÅWL.

För att bryta mot det storskaliga har kvarteren släpp mellan husen, som bryter upp och förstärker intrycket av flertalet fristående volymer. Släppet mellan byggnaderna gör också att det kommer in ljus på gården och i lägenheterna.

 

Grönskande gaturum

En viktig del i kvarters- och gatustrukturen har varit att skapa gröna och mer varierade gaturum och platsbildningar i centrala Kista. Tillsammans med Klövern och Stockholm stad arbetades en struktur fram med en tydlig gatuhierarki mellan större gaturum, med samlande stråk och offentliga bottenvåningar längs Kistavägen och Torshamnsgatan och mer intima och grönskande kvartersgator innanför dessa. Dessutom tillförs tre nya platsbildningar, främst i form av en ny park.

Utöver den större Isafjordsparken har ÅWL dessutom utformat en mindre pocket park belägen mitt emellan de nya bostadskvarteren, en gågata vars utformning hänger ihop med den angränsande Isafjordsparken samt ett grönskande torg vid foten av det höga huset.

Längs gatorna och i parkerna i Isafjord planeras över hundra nya träd planteras, fördelat på ett trettiotal trädarter med ursprung från hela världen. En tydlig anspelning till den globala karaktär som genomsyrar centrala Kistas boende och verksamheter.

 

Förskolan

Förskolan får en mjuk och rund form som integreras i bottenvåningen av bostadshusen. Formspråket är organiskt för att ge byggnaden ett mer lekfullt intryck och bryta av mot de omkringliggande volymernas rakare och striktare former. Fasaden är i trä, ett material som är mjukt och naturligt och som bidrar till att förhöja förskolans vänliga framtoning.

– Förskolegårdens formspråk samspelar med förskolans böljande fasader och utformas som en gradient av ordnat till vilt där ytorna närmast fasaden är hårdgjorda och innehåller nödvändiga funktioner medan gårdens yttre kanter är mjuka och fylld av grönska och saker att upptäcka, säger Tove Hermansson, landskapsarkitekt på ÅWL.

Projektfakta

Beställare: Klövern. Det parallella uppdraget var utlyst av Klövern och Sthlm stad gemensamt.
Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Status: Antagen detaljplan
Tid: 2016 – pågående
Kontaktperson: Sara Revström och Malin Pappila