facebook

Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner: Kajstaden och Parkstaden. Målet har varit att göra en trygg, gång- och cykelvänlig stadsdel som ger alla bostäder fina kvaliteter med utsikt mot vatten eller grönskande parkmiljöer. Hela området rymmer totalt 18 kvarter, 1 250 bostäder, offentliga platser, verksamheter, förskolor, parkstråk och en kajpromenad i bästa solläge.

FlerbostADSHUS

Förskola och barn

Kulturmiljö

PARKSTRÅK

Äldreboende

parkeringshus

2012 vann ÅWL det parallella uppdraget för strukturplan etapp 3, Kajpromenaden. Efter laga kraft fick ÅWL vidare uppdrag att fortsätta utveckla den nya stadsdelen med etapp 4, Parkstaden, som stärker kopplingen till omkringliggande naturområde. 2016 fortsatte ÅWL med programhandling, gestaltning och projektering av Notuddskajen.

Målet har varit att skapa en ny stadsdel med stark identitet och karaktär, som tar avstamp från platsens historiska industrimiljö och det fina läget med utsikten, vattnet, kvällssolen och småbåtshamnen. Bättre förutsättningar är svårt att hitta.

Bostäder

PARKERINGSHUS

2

Förskolor

1

Äldreboende

Tre hållbarhetsaspekter

1. Robust plan som klarar framtida behov

Planen är utformad för att hålla över lång tid och klara av att möta framtida behov. Planen har har bland annat mått och en struktur som klarar att justeras för klimatutmaningar som inte fanns med i projektets tidiga skede.

2. Pilotprojekt BREAM Community

Projektet hade ett tidigt och tydligt fokus på hållbarhet genom att bland annat vara pilotprojekt för BREAM Community.

3. Barnens gröna stadsdel

I Parkstaden bor man skyddat nära Notuddsparken och det är lätt att ta sig fram på bilfria gång- och cykelvägar. Förskolan är placerad i stadsdelens östra kant, med förskolegården i direkt koppling till både Notuddsparken och den nyanlagda lekplatsen Poesiparken. 

– Under de senaste åren har det hänt mycket inom stadsutveckling och stadsplanering. Många frågor som finns idag var inte aktuella 2012 när vi startade projektet. Då är det viktigt att man utformar en plan som är resilient, som står sig över tid och är flexibel nog för att klara framtidens behov. Det gör den här planen.

Sara Revström
Strukturarkitekt och ansvarig landskapsarkitekt

Tre karaktärsområden

Stor vikt har lagts vid att förse alla kvarter med fina värden och kvaliteter, utifrån dess läge och förutsättningar. Den nya stadsdelen har därför fått tre olika karaktärsområden:

Kajhusen: Kvarteren som öppnar upp sig väster ut mot Notuddskajen, får alla vattenutsikt och eftermiddagssol över Mälaren. Husen får en karaktär som förhåller sig till den låga industriella bebyggelsen och möter samtidigt stråket längs med kajen.

Parkstråkshusen: Kvarteren som ligger lite längre från vattnet får istället gårdar som öppnar upp sig mot sydväst och möter bilfritt ett parkstråk.

Parkhusen: Husen längst söder ut öppnar upp sig mot de grönskande befintliga parkerna: Notuddsparken och Poesiparken.

Hållbar stadsstruktur

Hela stadsdelen är uppbyggd av tydligt definierade kvarter som skiljer på vad som är privat och offentligt. Öppningar i kvarteren bjuder staden på grönska, skapar kontakt mellan gata och gård och ger goda utsikts- och ljusförhållanden för bostäderna. Gaturummen som uppstår mellan husen har olika karaktärer. Man rör sig i sekvenser av rum längs siktlinjer mellan olika platser. 

Gång- och cykelvänlig stad

Det ska vara lätt att cykla och gå i stadsdelen. Flera alternativa vägar finns att välja mellan för att ta sig från en plats till en annan, vilket skapar trygghet och variation. I kvarteren föreslås att cykelrum placeras lättillgängligt från gatan.  

Orienterbarhet

Stadsdelen byggs upp kring länkande huvudstråk med siktlinjer som sammanbinder olika platser och målpunkter. Man rör sig från plats till plats och leds hela tiden vidare genom stadsdelen. Variation i byggnaders höjd och karaktär samt gatornas olika utformning gör rörelserna intressanta och skapar orienterbarhet

Gestaltning med karaktär

Vinkeln på gavlarnas hustak skapar en stark identitet i stadsdelen. Det bidrar till en tydlig front och en sammanhållen gestaltning

Anpassning till historisk miljö

Kokpunkten har historiska anor och var från början ett reserv-kraftverk. Det har varit en utmaning att hitta en balans mellan det nya och det gamla samt att bevara så mycket som möjligt av den gamla kajmiljön.

Tre karaktärsområden

Hållbar stadsstruktur

Gång- och cykelvänlig stad

Orienterbarhet och målpunkter

– Vi såg en stor potential i platsen från allra första början. Det vattennära läget, utsikten över mälaren, kvällssolen, småbåtshamnen och så den historiskt intressanta kontexten.

Sara Revström
Strukturarkitekt och ansvarig landskapsarkitekt

Historisk industrimiljö möter Mälarens öppna vatten


Västerås gamla ångkraftverk och den kringliggande gamla industrimiljön ger området en speciellt och attraktiv karaktär. Historien om Kokpunktens ursprung sträcker sig ända tillbaka till 1917, när ångkraftverket började sin verksamhet och inte bara förse Västerås, utan även stora delar av Sverige, med energi. Från och med 1979 övergick kraftverket till att fungera som ett beredskapsverk och 1992 avslutades all kraftproduktion. Denna historia, de gamla tegelbyggnaderna, varierande skalorna och den täta, trivsamma miljön mellan husen i kontrast till Mälarens öppna vatten är kvaliteter som fått vara stor inspiration till den nya stadsdelen.En enkel detalj – men stor effekt

Alla gavlar som ligger ut mot kajpromenaden har fått ett karaktäristisk uttryck genom sina asymmetriska branta sadeltak. Det bidrar till en tydlig front och en sammanhållen gestaltning bara i den lilla detaljen. Konsten ligger i att styra, men inte styra för mycket. Genom att ge utrymme för variation i färg, material och design har varje byggnad sin egen unika identitet samtidigt som helheten behåller sin sammanhållning med de asymmetriska taken.

 

Grönska som letar sig in mellan husen

Kvarteren längs Öster Mälarstrands allé har gårdsrum som öppnar sig i fina väderstreck mot det centrala parkstråket. De inre kvarteren med sina gröna gårdar ligger skyddade intill Notuddsparken och har en tydlig koppling till dess grönska som letar sig in mellan husen och upp på gårdarna. Här är grönskan den bärande gestaltningsidén vilket avspeglas i byggnadernas karaktär. Förutsättningar för en grön stadsdel säkerställs genom ett tillräckligt jorddjup på bjälklagsgårdarna samt att mötet med Notuddsparken sker på ett mjukt och omhändertaget sätt.

– Den asymmetriska takvinkeln på husen längs med kajen kan tyckas vara en liten detalj men det är mycket tack vare detta som gör den här platsen så speciell. Det handlar om att styra, men inte styra för mycket.

Sara Revström
Strukturarkitekt och ansvarig landskapsarkitektKontaktperson:

Sara Revström
Strukturarkitekt och ansvarig landskapsarkitekt


Projektfakta

Typ: Ny strukturplan och två DP
Plats: Öster Mälarstrand, Västerås
Beställare: Mälardalens utvecklings AB – JM, Peab och Västerås stad
Samarbete: Västerås stad
Skede: Parallellt uppdrag, Detaljplan
Program/Innehåll: ca 1250 lägenheter, verksamheter, 2 förskolor, 1 äldreboende, 2 parkeringshus samt offentliga parker.
Storlek: 10 hektar
Status: Delvis inflyttat, under uppförande
År: 2012 – 2023
Team: Sara Revström, Lisa Runnérus, Martin Andersson, Elin Billgren, James Martin, James Rosen och Fredrik Ericsson

Tjänster: Arkitekttjänster i tidiga skeden Strukturplan  Landskap Gestaltning allmän platsmark Visualisering