facebook


Analys och processtöd

Vi erbjuder analys- och processtöd till beställare och tar ansvar för att skapa långsiktigt hållbara resultat. Vi bidrar med struktur och stöd samt kunskap om förändring- och kommunikationsprocesser.

Byggaktörssamordning

Vi har förmåga att leda komplexa stadsbyggnadsprojekt i processer med flera inblandade fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggaktörer. Tack vare vår breda kunskap inom arkitektur, landskapsarkitektur, stadsplanering och projektledning har vi kunskap att se lösningar och forma effektivast möjliga process. Med stor lyhördhet för alla intressenters önskemål lotsas projekten från idé till högkvalitativ byggd miljö. Med arkitekturen i ryggen erbjuder vi maximalt värdeskapande där människan är slutkund.Projektledning genomförande ombyggnad

ÅWL erbjuder projektledning i Storstockholm och Mälardalen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad samt renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler. Vi tar projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet. Genom att samordna processen på ett smart sätt från början skapas kostnadseffektiva projekt.

Vårt fokus är att hitta bra och ekonomiska lösningar som ger goda förutsättningar att inom satta ramar nå uppsatta mål. ÅWL tar ansvar för tid, teknik, lagkrav, miljö, energi, ekonomi och kan även fungera som kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen eller som kontrollanter.
Konceptutveckling

I vår arbetsprocess skapas ett koncept i projektets tidiga skede för att fungera som ledstjärna genom projektets alla skeden, från idé till färdigställande. För att hitta ett hållbart koncept använder vi oss av flera metoder, bland annat workshops tidigt i projektet.

I workshopen jobbar vi med utgångspunkt i uppdragets och beställarens krav och önskemål, och vrider och vänder på frågeställningarna, tar fram referensbilder och skissar gradvis fram en arkitektonisk grundidé, ett koncept.Leda kreativa workshop

I dagens arbetsliv finns ett stort behov av kreativitet och nytänkande. Samtidigt är alltför många möten tidskrävande och ineffektiva. Som arkitekter arbetar vi ständigt med idéutveckling och att hitta värdeskapande lösningar, så nu har vi anpassat vår metodik för att kunna hjälpa fler kunder att utveckla idéer. På ÅWL leder vi kreativa workshops både för mindre och större grupper. Utifrån uppdragsgivarens önskemål planerar vi innehåll med både konkreta verktyg och nytänkande och inspiration. Resultatet blir en stor mängd idéer som efter prioriteringar och applicering av eventuella kriterier utgör grunden för ett starkt kreativt koncept.Medborgardialog

Delaktighet är en viktig byggsten i det socialt hållbara samhället. Dialogen ökar medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna och deltagandet kan bidra till ett ökat förtroende och engagemang. När medborgarnas förståelse för bakgrunden till olika beslut ökar blir det dessutom lättare att genomföra prioriterade insatser.

På ÅWL skräddarsyr vi olika dialoger utifrån kommunens behov och skede. Vi planerar och genomför dialogaktiviteter, återkopplar och stöttar i kommunikationsarbetet kring dialogen. Vi erbjuder också introduktionsföredrag och workshops för berörda tjänstepersoner och politiker.Platsanalys/ landskapsanalys/ områdesanalys

Våra landskapsarkitekter är tränade i att ta fram olika typer av platsanalyser i olika skalor. Vi inventerar, värderar, analyserar och visualiserar platsens förutsättningar. Analyserna visar exempelvis på samband med omkringliggande miljöer och områden samt identifierar kvaliteter och brister som kan utvecklas.

Tillsammans med olika expertkompetenser tas analyser inom exempelvis trafik, ekosystemtjänster, kulturmiljö och topografiska förutsättningar fram. Analyserna ligger till grund för en gemensam plattform för beslut och ställningstaganden oavsett storlek på projekt. Ofta ingår analyserna i ett planunderlag eller gestaltningsprogram.Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg som syftar till att omsätta FN:s barnkonvention i handling. Det handlar om att kartlägga, analysera och beskriva barns behov i jämförelse med andra intressen. Kommuner använder idag detta verktyg för att belysa barnperspektivet.

ÅWL erbjuder idag barnkonsekvensanalyser där vi metodiskt belyser barnens perspektiv, fysiska och sociala förutsättningar, för den aktuella platsen. Analysen består av flera delar, bland annat gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barnens egna synpunkter osv. Även andra faktorer som rör det aktuella projektet ska ingå. Resultatet är ett beslutsunderlag som ska kunna användas i det ordinarie arbetet i kommuner och regioner.Grönytefaktorn (GYF)

Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg som fler och fler kommuner använder på olika sätt i detaljplaneprocesser för att säkerställa att ekosystemtjänster främjas i tillräcklig grad vid ny bebyggelse.

ÅWL:s landskapsarkitekter har många års erfarenhet av att använda olika modeller av grönytefaktor i arbetet, i synnerhet i samband med utformning av bostadsgårdar och annan kvartersmark. Vi har under åren samlat på oss insikter och kunskap i hur de olika kraven som ställs i samband med grönytefaktor på bästa sätt kan integreras i utformningen av bostadsnära utemiljöer.

Arbetet med grönytefaktor är också nära besläktat med hanteringen av dagvatten och krav på fördröjning av detta inom fastigheten (LOD).

Särskilt stor är utmaningen med kraven på grönytefaktor när bostadsgården är belägen ovanpå betongbjälklag, oftast med boendeparkering under. Här besitter vi en särskild expertis och har lång erfarenhet att få till en väl gestaltad och grön gård samtidigt som den uppfyller kraven på grönytefaktor. Vi har också god förståelse för, och lång erfarenhet av, hur kraven på grönytefaktor kan uppnås inom ramen för de tekniska och ekonomiska förutsättningar som varje projekt ställer.Socialt värdeskapande analys (SVA)

SVA är en modell för hur de sociala frågorna kan integreras i den befintliga stadsutvecklingsprocessens olika skeden. Både inom områdesplaneringen, detaljplaneringen och i bygglovsverksamheten. På ÅWL arbetar vi med samtliga skeden. Vi fungerar som processtöd där vi hjälper till att identifiera projektspecifika sociala värden. I bland annat workshopformat analyserar och identifierar vi tillsammans med beställaren vilka frågor som berör just detta projekt och hur man tar dom vidare till nästa skede. När avgränsningar och mål är uppsatta är vi med som stöd i nästkommande skeden.

Vi bidrar även med hållbarhetskompetenser som bland annat kan ta fram utredningar som ligger till grund för beslutsfattande, som tex grönytefaktorer, barn- och sociala konsekvensanalyser och medborgardialoger.Vill du veta mer om hur vi jobbar med analys och processtöd?


Tveka inte att hör av dig till Anna Jonasson