facebook


Ekosystemtjänster


Ekosystemtjänster är egentligen en riktig gentjänst som naturen gör oss människor. Det är inget vi någonsin kan sälja. Däremot kan vi skapa riktigt bra och hållbara utemiljöer som hjälper naturen att hjälpa oss. Ekosystemtjänster är som ett verktyg för att uppnå balans och hållbarhet. Det är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger tillbaka till människan och gör så att vi kan leva, bo och arbeta med hög livskvalitet. Ekosystemtjänster innefattar hur vi landskapsarkitekter arbetar med allt ifrån dagvatten och skyfall till planering och om- och nybyggnad av utemiljöer. 

Alla byggprojekt har en påverkan på den biologiska mångfalden vilket är något vi som arkitekter måste hantera. Det går att skapa fantastiska ekosystemtjänster med landskapsarkitektur – och att naturen gör gott råder det ingen tvekan om. Vi vet dock av erfarenhet att vi kan göra störst skillnad i tidiga skeden genom gedigna tomt- och platsanalyser för att rådge våra kunder om var byggnaden i fråga bäst placeras. Platsen och dess förutsättningar är avgörande för att skapa långsiktiga lösningar. 

”Landskapsarkitekten är central i stora mark- och stadsbyggnadsprojekt då det är våra handlingar som styr många olika professioner. Min roll går ofta ut på att samordna olika discipliner och experter”, säger Maja Forsberg, landskapsarkitekt.

De ekosystemtjänster vi lägger grunden för genom att jobba med växtmaterial, vatten, mikroklimat, skugga, biodiversitet, biofila anläggningar och människors och djurs relationer till dessa, är inte klara när vi lämnar platsen. Det är då det startar. Ett träd, liksom allt som växer, kräver skötsel och underhåll för att skapa värde över tid.  

Ekosystemtjänster i park

I parkmiljö finns många kulturella ekosystemtjänster som på olika sätt får människan att må och prestera bra, som gångstråk, motionsanläggningar, pedagogiska utställningar och lekplatser. Men lika viktiga är förstås de reglerande ekosystemtjänsterna, som skydd mot översvämningar och extremväder samt växter som gynnar pollinatörer.  

Ekosystemtjänster på gata

På gatorna behövs ofta stadens ljud och luft hanteras, exempelvis med grönska som dämpar buller, binder koldioxid och renar luften. Vatten från fastigheter och gator behöver omhändertas och ledas bort, så kallade reglerande ekosystemtjänster. Men även i staden behöver vi ta hänsyn till biologisk mångfald genom att skapa hållbara miljöer för djur och insekter, så kallade stödjande och försörjande tjänster. 

Ekosystemtjänster på bostadsgård 

En bostadsgård handlar mycket om sociala interaktioner, rekreation och möten, så kallade kulturella ekosystemtjänster. Även försörjande tjänster, som ätbara frukter och bär, kommer i spel här. Odlingar, stora som små, bidrar till reglerande ekosystemtjänster genom att skapa bra miljöer för pollinatörer och biologisk mångfald.