facebook

Väddö, Sunneplan


Omgiven av den karaktäristiska 50-talsarkitekturen i Farsta ligger projektet Kv Väddö, Sunneplan. Två nya lamellhus och ett punkthus skapar här ett tillägg som samverkar harmoniskt, i placering och skala, med den äldre stadsbyggnadsstrukturen. Förtätningen vid Sunneplan skapar en tryggare boendemiljö för fler – där stadsmässiga kvaliteter och en intim skala ger hemmakänsla i området.  

Platsen där det tidigare fanns markparkering och en sliten 1-våningsbyggnad med lokaler har fått nytt liv och omvandlats till ett trivsamt, omhändertaget torgstråk omgivet av nya bostäder. Här finns plats för närservice, grönska och social samvaro.

Husen är så kallade Stockholmshus, ett koncept framtaget av Stockholm stad för att minska bostadsbristen genom att snabbt och kostnadseffektivt bygga nya hyresrätter med rimlig hyra. Gestaltningskonceptet har noga anpassats till platsen i val av volymer och färgsättning, för att på ett attraktivt och harmoniskt sätt passa in med befintlig bebyggelse.   

– Husens varsamma och omsorgsfulla arkitektoniska uttryck passar bra på platsen och bidrar till en förnyelse utan stora gester. En ny årsring som lågmält finner sin plats, säger Anna Månsson, ansvarig arkitekt.   

Genom att bygga på redan ianspråktagen mark har platsens förutsättningar tagits tillvara på bästa sätt. Utan att behöva ta bort värdefull naturmark och träd kunde nya bostäder tillskapas och ge en kvalitativ boendemiljö.

Utemiljön erbjuder mötesplatser av olika karaktär, från lugna gårdar med plats för lek och vistelse för de boende, till livfulla torg och gator. Gårdarna är utformade med växtval som bidrar till ökad biologisk mångfald, och grönska som förstärker den intima, småskaliga känslan. 

– Bottenvåningarnas öppna struktur med lokaler och bostadsentréer mot torgstråket bidrar till ett rikt stadsliv, samtidigt som den intima skalan och de nya bostäderna skapar en tryggare miljö med fler ”ögon på gatan”, säger Anna.   

Då kvarteret har nära till kollektivtrafik och ger tillgång till bilpool, cykelpool och cykelkök, är det enkelt för boende att ha en hållbar livsstil utan egen bil. En variation av olika storlekar på lägenheter möjliggör för en blandning av både ensamhushåll och familjer av olika storlek. Det finns också en blandning av funktioner – bostäder, service, närhet till skola och förskola och olika platser att mötas – vilket tillsammans bidrar till ett socialt hållbart område.  

Husens varsamma och omsorgsfulla arkitektoniska uttryck passar bra på platsen och bidrar till en förnyelse utan stora gester. En ny årsring som lågmält finner sin plats


Anna Månsson, ansvarig arkitekt

Projektfakta

Beställare: Familjebostäder
Antal lägenheter: 125 st
Status: Färdigställt
Plats: Farsta
Foto: Sten Jansin