facebook

Slottsskogens huvudentré

ÅWL är ett av tre arkitektkontor som på uppdrag av Göteborgs Stad tagit fram en utredningsskiss för Entré Linné, huvudentrén till Slottsskogen. Materialet används som ett underlag för Park- och naturförvaltningens framtida diskussioner och utveckling av huvudentrén. Utredningsskissen omfattas av analys, koncept och ett gestaltningsförslag för parkområdet närmast Linnéplatsen.

 

Förädling av Slottsskogens historia

I förslaget har ÅWL tagit tillvara på platsens historia och det ursprungliga formspråket. När Linnéplatsen anlades utformades den som en rund plats med träd i ytterkant. Parkområdet innanför entrén hade ursprungligen en mer skogslik karaktär och en starkare rumslighet med tydligare gräns mot staden än vad den har idag.

– Vi har tagit tillbaka de kvaliteter som funnits tidigare. Vi vill återinföra gröna rumskapande element som dungar och buskar enligt ursprungliga konceptet och på så sätt både hylla det nationalromantiska parkidealet men också hållbarheten genom att använda naturliga, lokala material med traditionell teknik och hantverk. Samtidigt vill vi tillföra nutida element med fokus på folklighet med hjälp av bland annat konst och belysning, säger Patrik Olsson, landskapsarkitekt. 


En välkomnande entréplats

Slottsskogen är en av Sveriges mest uppskattade och folkligaste parker och förtjänar därför en välkomnande och inkluderande entré där alla är välkomna. Platsen synliggörs på håll med kraftig grönska och karaktärsfull ljussättning. Entrén ska vända sig åt flera håll och ta alla besökare i hand för att sedan leda vidare in i parken. Det är en generös entréplats som är öppen, trygg, grön och blommande.  

– Vi vill att det blir en självklar mötesplats och vistelseyta. Vårt förslag är att entréplatsen får en cirkelformad gestaltning där vi tar tillbaka den gamla grindstugan och gör om den i en modern tappning och låter det bli exempelvis ett café eller en kiosk. Ett grepp som skapar både ett tydligt rum i sig och entré till Slottsskogen, säger Maja Forsberg, landskapsarkitekt.

Entréplatsen ska från distans och i mörker vara en visuellt tydlig entré in till Slottsskogen. Det är viktigt att det är en inbjudande och trygg plats att vistas och mötas på, även under kvällstid och de mörka vintermånaderna.


Rumslighet i parken

Parken föreslås få en utformning som fokuserar på att stärka parkens kant mot staden. Med en tydligare gräns förstår man bättre var parken börjar och slutar. Med hjälp av vegetation i form av en kraftigare trädzon och en mjuk markmodulering skapas en skarpare gräns mot staden och trafiken. Genom att stärka rumslighet och gröna kvalitéer i parken och återskapa variation mellan öppet och slutet blir platsen både tryggare och tydligare att vistas på.

Projektfakta

Beställare: Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Status: Utredningsskiss
Kontaktperson: Linda Andsberg