facebook

Seminariet

I ett av Uppsalas mest eftertraktade områden, Seminarieparken vid Fyrishov, ritar ÅWL kvarter med 110 nya hem. Seminariet, uppfört i början av förra seklet, innehåller kulturhistoriska och värdefulla byggnader som kommer att bevaras, samtidigt som nya värden tillförs som upplevs självklara i samspel med den äldre bebyggelsen.

En plats med kulturhistoriska värden
Under perioden 1914–1916 uppfördes seminariebyggnaden, en rektorsbostad och en vaktmästarbostad i nationalromantisk stil. Till byggnaderna hörde också en park, som idag går under namnet Seminarieparken. Området hade som syfte att fungera som en utbildningsplats för blivande folkskollärare. Seminariet utvecklades med tiden till en lärarhögskola, men 2006 flyttades högskolan till nybyggda lokaler i en annan stadsdel.

Seminarieparken klassas som Riksintresse för kulturmiljövården. Därför har arbetet med projektet krävt stor omsorg för att förstå platsens struktur, hierarki och inordna de nya byggnaderna på ett respektfullt sätt. Seminariet är uppfört i nationalromantisk stil, med själva seminariebyggnaden som huvudnummer med tidstypisk asymmetri och fin fasaddetaljering i rött tegel.

Omsorgsfullt möte mellan gammalt och nytt
Projektet består av två kvarter i tegel och ett fristående hus i trä. Genom att samla husen i det norra hörnet får parken behålla så stort utrymme som möjligt. Kvarteren öppnar upp sig och blir lägre mot seminariebyggnaden, för att ge en mjuk övergång. Dess u-form skapar privata, trivsamma innergårdar som inte inkräktar på de offentliga ytorna.

En av utmaningarna var att skapa en bra balans mellan en god boendemiljö och en öppen inbjudande park. Det är viktigt att parken ska kännas offentlig och de privata gårdarna tydligt avskilda, både för boendes skull och för de som vistas i parken.

Bertil Molin
Ansvarig arkitekt

Gestaltningen inspireras av de befintliga byggnaderna på platsen. Tegelfasaderna varieras med stående och liggande skift samt detaljeras med tryckta tegelytor, utstickande ramverk, profilerad takfot samt rundade öppningar till entréer mot gatan.

Träbyggnaden får en lägre skala, ett annat fasadmaterial och uttryck som ansluter till de fristående byggnaderna på området med lägre dignitet än skolbyggnaden. Byggnaden kläs med stående träpanel med synliga vertikala träklädda knutar som skapar indelningar i fasaden.

Att gestalta hus som är byggbara med dagens teknik men ändå upplevs lika hantverksmässigt välgjorda som de historiska byggnaderna var en utmaning, men som jag tycker vi lyckades få till väldigt fint. Detta krävde stor omsorg i att rita detaljer som inspireras av det befintliga men med kunskap om vad som är möjligt idag.

Tomas Westblom
Handläggande arkitekt

Trivsamma gårdar med ett härligt mikroklimat
Bostadsgårdarna är upphöjda mot parken och nås via korta trappor, vilket skapar en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Med riktning mot söder bildas ljusa gårdsrum med möjlighet till ett härligt mikroklimat, där det går att sitta ute tidigt om våren och sent på hösten. På gårdarna finns plats för samvaro med gemensam uteplats, grill och pergola samt utrymme för lek.

Dagvatten fördröjs och infiltreras till stor del i planteringsytor på gården. Resterande vatten leds till skelettjordar utmed fotbollsplanen, där det tas om hand av träden i sortimentsplanteringen. Här planteras en variation av arter med utgångspunkt i inventeringen av den befintliga sortimentsplanteringen.

Växtligheten är varierad med frodiga perennplanteringar, blommande buskar och träd samt häckar som avskärmar uteplatserna. Växtvalet bidrar till biologisk mångfald som gynnar fåglar och insekter samt bidrar till en trevlig gårdsmiljö.

Karin Axi
Landskapsarkitekt

Livfull park och stadsgata

Den nya bebyggelsen med bostäder och lokaler i entréplan bidrar till att göra Fyrisvallsgatan till en trivsam och trygg stadsgata. Parken kompletteras med nya aktiviteter och mötesplatser som tar plats på tidigare parkeringsytor, vilket ger tillgång till fler rekreationsytor både för skolan och besökare i parken. Fler bostäder gör att parken också kommer befolkas en större del av dygnet, vilket ger en mer livfull och trygg plats för alla Uppsalabor att besöka.

Bertil Molin
Ansvarig arkitekt

Tomas Westblom
Handläggande arkitekt

Karin Axi
Landskapsarkitekt

Projektfakta

Byggaktör: Bonava
Byggnadsår: Påbörjas 2024
Omfattning: Ca 110 lägenheter
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Kontaktpersoner: Bertil Molin, Tomas Westblom