facebook

Arbetet mot fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn fortsätter

Under 2018 skrev ÅWL Arkitekter under ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn” och är en av 66 aktörer som arbetar mot det övergripande målet att nå klimatneutralitet till år 2045. 

– Vi behöver ifrågasätta dagens regler, planering, design och materialval, och samverka på nya sätt för att hitta nya lösningar, metoder, material samt affärsmodeller, säger Carolina Abarzua Vallejos hållbarhetsansvarig på ÅWL Arkitekter.

Regeringen initierade Fossilfritt Sverige efter klimatmötet i Paris 2015 och totalt har 13 branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samtidigt är målet att kunna bidra till en konkurrenskraft på den internationella marknaden. Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Branschen lämnande in sin färdplan under april 2018 och nu ansvarar Sveriges Byggindustrier för implementeringen tillsammans med alla aktörerna som signerat avtalet.

– Det är viktigt att påbörja arbetet med full kraft direkt så att omställningen mot en klimatneutralitet kommer igång. Konsultbranschen styr stora delar av ett byggprojekt och som arkitekter finns vi med i alla skeden vilket påverkar helheten, säger Carolina Abarzua Vallejos.

Färdplanens huvudmål är:
År 2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
År 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
År 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2045: Netto-nollutsläpp av växthusgaser

ÅWL arbetar proaktivt genom utbildning och testverksamheter för att möta kommande krav. Agenda 2030 implementeras i både våra strategier och projekt för att ge ett bredare engagemang för hållbarhet inom flera av våra områden. Vi arbetar aktivt med att höja kunskapen inom livscykelanalys både när det kommer till vårt sätt att arbete och för våra projekt. Vi specialiserar oss även inom delningsekonomi och social hållbarhet.

– Hållbarhet är vår drivkraft för kreativitet, innovation, högre delaktighet och arkitektur med kvalité. Genom att sätta hållbarheten som främsta kriteriet bidrar vi både med platser och byggnader som skapar ett jämlikt samhälle med människan i fokus. Vi visar vägen till en mer hållbar framtid, säger Carolina Abarzua Vallejos.