facebook

Träkvista

Träkvista Torg är en av Ekerös viktiga noder. Ambitionen är att utveckla området till ett levande lokalt centrum med både handel och bostäder. I den nya utformningen får Träkvista en småstadskaraktär, där det nya torget blir en mittpunkt med livsmedelshandel, butiker och restauranger.

I nya Träkvista planeras flera offentliga rum med olika funktion och karaktär, där det nya torget blir nav och samlingsplats. Här finns handel och busshållplatser, utrymme för lek, marknader och möten.

Ett vårdboende förläggs ovan livsmedelsbutiken och har entré mot torget. Boendet får tre våningar med en grön avskild trädgård i anslutning till berget och dess växtlighet. På taket anläggs en grön terrass som komplement till gården.

Kring Träkvista dominerar idag småhusbebyggelse i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. Bebyggelsen är småskalig och varierande. I stora delar är gavlarna vända mot gatan vilket ger karaktär till många av gaturummen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen knyter an till denna karaktär och är därför gestaltad som ett antal mindre huskroppar av varierad storlek som vänder sina gavlar mot gaturummet. Huskropparnas volym och variation i fasadmaterial harmoniserar med den kringliggande bebyggelsen.

Stadskänsla

Ekerövägen utformas som en stadsgata av småstadskaraktär, där föreslagen bebyggelse kantar bägge sidor av vägen. Bostäderna får förgårdsmark som möter gångbanan med en låg mur. Muren blir en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Förgårdsmarkerna knyter även an till den omkringliggande bebyggelsens trädgårdar där de boende bidrar till inramningen av det allmänna.

– Vår ambition har varit att skapa en god livsmiljö i mötet mellan bostäder, vårdboende och kommersiella lokaler samt grönska. Bebyggelsen har vi i möjligaste mån trappat ned till en trevåningsskala för att få en harmonisk övergång med befintlig småhusbebyggelse. Skogsdungen som ligger mellan det nya kvarteret och småhusen i sydväst bevaras och förädlas, säger James Martin, ÅWL.

Projektfakta

Byggaktör: Trygghem
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Detaljplanskede