facebook

Fyrishov – Bryggan

ÅWL kammade hem en andraplats i tävlingen om Fyrishovs framtida badutveckling.
Tävlingen utlystes under 2020 i två steg med totalt sju tävlande bidrag.
 

Fyrishov har en stolt frilufts- och idrottstradition som tas tillvara på och vidareutvecklas för att möta framtidens behov. Förslagets utgångspunkt har varit att behålla så mycket som möjligt av de befintliga byggnaderna för att minska resursslöseri och bevara Fyrishovs årsringar. Naturen används som en tillgång där uppvärmning och kylning sker med förnybar geoenergi med stöd av solfångare för effektiv energianvändning.

Målet med gestaltning och utformning är att öka områdets öppenhet och attraktionskraft mot stads- och parkrummet och för att skapa lättillgängliga möjligheter till aktiviteter som stärker hälsa och välbefinnande. Att genom klimatsmarta lösningar inspirera besökarna till en mer hållbar livsstil.

Projektfakta

Vad: Tävlingsbidrag till badutveckling av Fyrishov i Uppsala
Beställare: Fyrishov och Uppsala kommun
Omfattning:
Gestaltning av till- och ombyggnad av badet och dess utemiljöer och omgivningar
Kontaktperson: Maria Maandi  / Malin Pappila / Sara Revström

En sammanlänkande brygga

Förslaget Bryggan binder samman byggnader och landskap med ett trädäck som bärande element. Det blir både en tydlig identitet för anläggningen och ett inbjudande element som underlättar för både rörelse och ökar orienterbarheten. Bryggan kopplar ihop Fyrishovs olika delar – det nya och det gamla badhuset, entrébyggnaden, sport- och eventhallarna och utemiljöerna. Bryggan blir en länk mellan anläggningens olika årsringar. Den sammankopplar insida med utsida och blir i sig en del av upplevelsen för besökare. Inslag som utecafé, bad, bastu, soldäck, hopptorn, planteringar, trampoliner, läktare kan alla inrymmas på bryggan och därtill bytas ut eller kompletteras över tid. Nya funktioner ska enkelt kunna anslutas till bryggan för att möta nya säsonger och behov. På detta sätt skapas en plats som attraherar besökare i alla åldrar och bidrar till den sociala hållbarheten genom att skapa förutsättningar för möten och interaktion.

Det nya badhuset och entrébyggnaden

Med inspiration från den befintliga entrébyggnadens valvmotiv och romerska bad får den nya simhallen valvformade glaspartier. En multifunktionell glasbyggnad – vinterträdgården – sammankopplar det nya och det gamla badhuset, vilket ger anläggningen mer öppen och lätt karaktär i stadsrummet.

— De runda formerna ger byggnaden ett mjukare intryck och skapar en spännande rumsdynamik, säger James Rosen, arkitekt.

I mitten av anläggningen placeras den nya entrébyggnaden som består av ett stort inomhustorg och en högre byggnad. Entrén är skapad för att vara en öppen, inbjudande och flexibel plats och fungerar som entré för besökare till anläggningen men även som en mötesplats och offentligt stråk. I entrébyggnaden ryms allt från kontor, gästboende, behandlingsrum, utbildningslokaler till en modern spa-anläggning med bastu, bad, rehabgym, aromadusch, mineralbad, ljusterapirum och en yogasal.

Den omslutande grönskan

Den omslutande grönskan sammanbinder anläggningen och ger den en tydlig identitet utan att dölja Fyrishovs olika epoker och utbyggnadsfaser. De olika entréplatserna utvecklas till flexibla torg som ger plats för aktiviteter som lockar besökare året runt. Söder om badanläggningen anläggs badhusparken med en långsmal naturpool, bastu samt en intilliggande växtbädd som renar vattnet till naturpoolen. Centralt finns ett större soldäck med utomhuspool som övergår i sittgradänger ner mot badparkens öppna gräsyta för solning, lek, picknick och som även fungerar som översvämningsyta.

Övergången mellan badparken och åstråket utgörs av ett biostråk med perenn- och ängsplanteringar, dagvattenplanteringar, avrinningsvägar och torrdammar för fördröjning vid stora regn. Utmed åstråket finns ett kallbadhus, som innehåller en nedsänkt pool i Fyrisån.

Den nya stadsparken innehåller bland annat stora öppna ängsytor för picknick och evenemang samt temalekplats, pulkabacke, utegym, planteringsytor, tennis, fotboll, padel och badminton, volleyboll och camping.

En hållbar badutveckling

Regnvatten fördröjs på gröna tak, leds till biostråk där det infiltreras i dagvattenbäddar för att sedan fortsätta ner till Fyrisån. Dagvattnet används på så vis som en resurs för träden genom att integrera omhändertagande och fördröjning i gestaltningen. I badparken fördröjs och renas dagvatten i biostråket. Badparken har gestaltats med två nedsänkta torrdammar och avrinningsvägar för att samla upp vatten på ytor som inte förstörs av att stå under vatten en kortare tid.

– Omhändertagandet av dagvatten och skyfallshanteringen synliggörs och blir del av en resa där besökaren får information och inspiration till en mer hållbar livsstil, säger Maria Bergvall, landskapsarkitekt.

Planteringar och träd ökar biologisk mångfald, utgör en kolsänka och hjälper till att binda koldioxid, rena luften, dämpa buller samt skapa rumsbildande och välkomnande entréytor. I och omkring bryggan föreslår vi att träd utplaceras för att strategiskt skugga fasader med större fönsterpartier.

– Utbyggnad av bryggan kräver verkligen minimal förändring av markförhållanden. Att ha en låg förändring av markförhållanden under byggnation bidrar också till att bevara viktiga ekosystemtjänster som kolsänkor och pågående jordbildning inom området, säger Karin Axi, landskapsarkitekt

De nya byggnaderna uppförs med stommar och fasader i trä, gröna tak med solvärmepaneler och återbrukade eller lokalt producerade material. Trä används både invändigt och utvändigt i konstruktions- och i ytmaterial då dessa har liten koldioxidpåverkan och goda egenskaper avseende akustik och fukt.

 

Medverkande i förslaget:
Maria Maandi, arkitekt
James Rosen, arkitekt
Malin Pappila, arkitekt
Philip Barsan, arkitekt
Maria Bergvall, landskapsarkitekt
Karin Axi, landskapsarkitekt
Fredrik Ericsson, visualiserare

 

Se hela tävlingsförslaget