facebook

Bygglov klart för Seminariet i Uppsala

Efter en omsorgsfull process med att gestalta de nya kvarteren i Seminarieparkens kulturhistoriska miljö, har projektet nu fått bygglov beviljat och är redo att börja byggas under 2024.

Seminariet med dess park är uppfört i nationalromantisk stil och klassad som Riksintresse för kulturmiljövården. Därför har arbetet med projektet krävt stor omsorg för att förstå parken och byggnadernas struktur och idé, för att inordna den nya bebyggelsen på ett respektfullt sätt. Målet är att husen ska tillföra nya värden till platsen men samtidigt upplevas som självklara i relation till den äldre bebyggelsen.

Jag är verkligt stolt och glad över ÅWL:s insats och målmedvetenhet, att lyckas influeras men inte kopiera den nationalromantiska arkitekturen i området och skapa nyromantik med hus som älskas redan innan de är byggda.

Kim Hultén
Affärsutvecklare, Bonava

Projektet består av två kvarter i tegel och ett fristående trähus. Kvarteren placeras längs med Fyrisvallsgatan, där bostäder och lokaler i entréplan bidrar till att skapa en trygg och trivsam stadsgata. Kvarteren öppnar upp sig på insidan och blir lägre mot seminariebyggnaden, för att ge en mjuk övergång. Dess u-form skapar privata, trivsamma innergårdar som inte inkräktar på de offentliga ytorna.

Bostadsgårdarna vänder sig mot parken vilket skapar ett ljust gårdsrum med möjlighet till ett härligt mikroklimat. Eftersom gårdarna är upphöjda och nås av korta trappor skapas en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Här finns plats för samvaro med gemensam uteplats, grill och pergola samt utrymme för lek.

Utmaningen i projektet var att skapa en bra balans mellan en god boendemiljö och en öppen inbjudande park. Det var viktigt att parken skulle kännas offentlig och de privata gårdarna tydligt avskilda, både för boendes skull och för de som vistas i parken.

Bertil Molin
Ansvarig arkitekt

Gestaltningen tar avstamp i platsens arkitektur och inspireras av de bärande komponenterna i den befintliga seminariebyggnaden. Byggnaden är platsens huvudnummer, med tidstypisk asymmetrisk uppbyggnad och fin fasaddetaljering i rött tegel. De nya kvarterens tegelfasader varieras med stående och liggande skift samt detaljeras med tryckta tegelytor, utstickande ramverk, profilerad takfot samt öppningar till entréer mot gata med rundad överdel.

Träbyggnaden får en lägre skala med ett annat uttryck och fasadmaterial för att ansluta till de andra fristående byggnaderna på området med lägre dignitet än skolbyggnaden. Byggnaden kläs med en stående träpanel med vertikala träklädda knutar som delar in fasaden i mindre delar.

Arbetet med Seminariet har pågått under flera år, och vi upplever att det kreativa, öppna och lösningsorienterade samarbetet med Bonava varit den viktigaste nyckeln för att lyckas med detta unika projekt.

Tomas Westblom
Handläggande arkitekt

Hela parken ska också rustas upp för att bli mer tillgänglig och ge plats för fler aktiviteter och mötesplatser. Den nya bebyggelsen gör också att parken kommer befolkas en större del av dygnet, vilket ger en mer livfull och trygg plats för alla Uppsalabor att besöka.