facebook

Värdet av ett träd 

Träd är bra. Det är enkelt att hålla med om. De mjuka värden som stadens grönska ger oss har de flesta koll på, som att det ger skugga, renar luften och binder koldioxid. Men går det att värdera ett träd ekonomiskt? Och varför skulle man i så fall göra det?   

Att sätta ett ekonomiskt värde på ett träd har flera positiva aspekter. Genom att värdera ett träd, eller vilken resurs som helst, är det möjligt att börja förvalta den och planera för dess fortlevnad för framtida generationer. Det menar Treeconomics som tagit fram appen i-Tree, ett öppet digitalt verktyg för att värdera urbana träd.  

För ungefär samma syfte finns även Alnarpsmodellen, framtagen vid SLU, som används främst för att försvara trädens betydelse, förhindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Här finns även en matematisk formel för att räkna ut exakt värde på specifika träd utifrån stammens omkrets, jämfört med priset på samma storlek på en plantskola.  

Enligt formeln blir genomsnittsvärdet, det vill säga återskaffningskostnaden, ca 70 000 kr vilket är uträknat genom att addera inköpskostnaden av ett likvärdigt träd och etableringskostnaden. Alnarpsmodellen tar inte hänsyn till det som brukar kallas ”mjuka värden”, som estetiska, kulturella eller biologiska. Detta för att resultatet alltid ska vara mätbart. 

 I-Tree-appen räknar å andra sidan på hur mycket man kan tjäna på att spara ett träd på en plats utifrån hur mycket föroreningar de tar upp, hur mycket koldioxid de binder och hur mycket de hjälper till med dagvattenhantering.  

Hösten 2018 genomfördes en i-Tree-mätning av norra och södra kyrkogården i Kalmar. Företaget som utförde beräkningen, Trädkonsult, värderande trädens sammanlagda miljöpåverkan till ca 345 000 kr per år. Den totala återskaffningskostnaden för respektive kyrkogård var i princip ovärderlig där den större kyrkogården beräknas till hissnande 821 miljoner kronor.  

  

Källor:
https://gronyta.se/vad-ar-ett-trad-vart/ 
https://www.natursidan.se/nyheter/verktyg-raknar-ut-priset-for-att-skada-ett-trad/