facebook

10 tips för en lyckad medborgardialog

1. Klargör syftet
Det kan finnas flera syften med en dialog. Vilka mål har ni för dialogen och varför? Är målen mätbara? Vem vill ni nå och hur ska ni nå dem? Detta måste definieras innan arbetet startar. Men nyckeln till framgång handlar framförallt om övertygelsen om att dialog är det som för människor närmare varandra. Närhet underlättar förtroende och förtroende ökar samhällets sociala kapital.

2. Rätt förväntningar
När medborgare, företagare, föreningsanknutna kommer till dialogen är det viktigt att de vet vad som går att påverka och vad som redan är bestämt. Sätt tydliga ramar redan när dialogtillfället kommuniceras så blir resultatet bättre! Läs på om Sherry Arnsteins trappa och sätt in er egen dialog i den.

3. Var nyfiken
Grundstenen för en trovärdig dialog är den innerliga övertygelsen att vi har något att lära av varandra. Den aktör som inte ärligt tror sig kunna lära något nytt av en dialog bör avstå.

4. Våga testa
En lärande process bidrar till en bättre dialog. Testa, utvärdera, utveckla och förbättra. Så länge vi är öppna för att lära oss och strävar efter att bli bättre, sker utveckling.

5. Var där människor är
Få medborgare söker sig aktivt till en dialog, men många deltar gärna när de ”råkar” snubbla förbi en dialog. Välj plats efter säsong, väder, typ av dialog och målgrupp. Kommunen behöver söka upp medborgarna, inte tvärtom.

6. Välj metod efter situation! Patentlösning saknas
Det finns en uppsjö av dialogmetoder och det gäller att anpassa metoden efter vilken typ av dialog som behövs. Oftast kan det vara bra att kombinera flera metoder, tex fysiska möten med digitala dialoger. Det finns inte en perfekt metod som alltid fungerar! Vid extra känsliga och komplexa ämnen kan det vara klokt att ta in en extern mötesledare och använda en metod där deltagaren lätt kan följa processen. Skapa spännande events om du vill locka människor till en specifik plats och skapa intresse för platsens utveckling.

7. En bild säger mer än tusen ord
Dialogdeltagare kan inte facktermer och inte interna processer. Kanske är de inte så bra på att läsa eller har svenska som andra eller tredje språk? Fundera hur du kan underlätta för besökare och få dem att bidra på bästa sätt. Kanske behövs text på flera språk eller bilder för att illustrera? Att använda facktermer skapar ett maktövertag och en misstro som försvårar en bra dialog. Skapa istället en gemensam begreppsvärld.

8. Dialog kostar och tar tid… i början
Det tar tid att skapa en organisation som förstår och kan dialog. Det tar tid att lära sig vilka fallgropar man ska undvika och hur du lättast når ut och får medborgare att vilja delta och tro på kraften i dialogen. Men låt det kosta och låt det ta tid. På sikt vinner vi på det!

9. Återkoppla
Ha alltid en plan kring hur ni ska återkoppla. I vilka forum, på vilket sätt och när? Var tydlig vid dialogtillfället när ni ska återkoppla och gör det inom utlovad tid. Passa på att samla in kontaktuppgifter och annat som behövs för en effektiv återkoppling. Tänk på att återkoppla rätt snart efter dialogen! Om detta inte går så var tydlig med varför.

10. Learning by doing
Det tar tid att lära sig att bli bra på dialog. Det finns mycket värdefull teori i ämnet. Filosofer ända från Aristoteles via Max Weber, Chantal Mouffe, och Hanna Arendt tål att läsas. Skriften ”Medborgardialog – om det svåra i konsten att mötas”, utgiven av Arks, rekommenderas. Och teori i all ära, men det är först när det sätts ihop med erfarenhet som den praktiska kunskapen skapas. Det går inte att läsa sig till dialogskicklighet. Övning ger färdighet.

Vill du ha stöd eller rådgivning i arbetet med att skapa medborgardialog?

Kontakta Fredrik Drotte, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

Tipsen kommer ur mångåriga erfarenheter av arbete med kommunal medborgardialog, i synnerhet från Upplands Väsby kommun.

Medborgare i engagerat samtal. Bild från ÅWLs dialogarbete Värde – Kvalitet – Delning, för Knivsta Kommun.

Fredrik Drotte, affärområdesansvarig Stadsutveckling