facebook

Stora Ursvik

Planområdet utgör etapp 3 av utvecklingen av stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg. ÅWL har på uppdrag av NCC arbetat fram en strukturplan samt ett kvalitetsprogram inför upprättande av detaljplan.

Planens syfte är att möjliggöra cirka 670 bostäder i flerfamiljshus och fristående småhus samt lokaler för verksamheter och förskola/skola. Området är cirka 10, 2 hektar och har tidigare tillhört Statens forskningsanstalt, FOI.

Områdets stora topografiska förutsättningar är avgörande för utformningen av strukturplanen. Gatorna slingrar sig längs sluttningarna och möjliggör att tillgängligt kunna röra sig mellan de olika nivåerna.
Mellan de längsgående gatorna går trappgränder och slingrande stigar genom parkmark.

Takens lutningar förstärker topografin
Bebyggelsen har en 4-6 våningsskala och takens lutningar förstärker områdets topografi. Husen förhåller sig till gaturummen så att upplevelsen längs gatan är i ständig förändring.

Genom att gruppera husen skapas utblickar längs kullens sluttningar samt möjlighet att spara en del av platsens befintliga vegetation. Stort fokus har lagts på fotgängarens möjligheter att röra sig längs och uppför kullen.

Utmed alla gångstråk finns platsbildningar, sittmöjligheter och aktiviteter. Längst upp på kullen planeras för en lekplats med fokus på barns rörelse och motorik.

Projektfakta

Beställare: NCC
Typ: Planskede
Status: Pågående