facebook

Öster Mälarstrand

Västerås gamla ångkraftverk och den kringliggande gamla industrimiljön ger Öster Mälarstrand en speciell och attraktiv stämning. Hahrs tegelbyggnader, de olika skalorna och den täta, trivsamma miljön mellan husen i kontrast till Mälarens öppna vatten är kvaliteter att ta fasta på inför planeringen av en ny stadsdel.

ÅWL stod för det vinnande förslaget i parallella uppdrag för Öster Mälarstrand, Västerås. Planförslaget utgår från platsens unika läge vid den gamla industrimiljön, Kraftverkshamnen och Notuddsparken.

– Vi kallar etapp tre för Kajstaden. Kajen, Kraftverkshamnen och närheten till Kokpunkten är stadsdelens huvudtema. Kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för att ge utsikt. Skalan är viktig för trivseln i gaturummen, därför blandas lite högre byggnader med mindre punkthus som skjuts in i gaturummet, säger James Martin på ÅWL.

Grönska binder samman gata och gård

Stadsdelen byggs upp kring länkande huvudstråk med siktlinjer som sammanbinder olika platser och målpunkter. Man rör sig från plats till plats och leds hela tiden vidare genom staden. Gaturummen som uppstår mellan husen har olika karaktärer.

– Kvarteren är tydligt definierade och skiljer på vad som är privat och offentligt. Öppningar i kvarteren bjuder staden på grönska, skapar kontakt mellan gata och gård och ger goda utsikts- och ljusförhållanden för bostäderna, säger Sara Revström, Landskapsarkitekt ÅWL.

Kajpromenaden

Den befintliga kajpromenaden, med inslag av industriell karaktär behålles men utvecklas till ett stråk som ger förutsättningar för vistelse med sittplatser, bryggor och sittbara gradänger.

– En detaljerad platsspecifik möblering för kajen har tagits fram i samarbete med vår avdelning för inredning i Norrköping, säger Elin Billberg Landskapsarkitekt på ÅWL.

Till befintlig kaj adderas nya ytskikt i platsgjuten betong och gatsten. Kajpromenaden förses också med enstaka träd för att ta upp skalan mellan kajen och intilliggande bostadskvarter.

ÅWL har deltagit i en workshop för betatestning av certifieringssystemet BREEAM Communities för planförslaget.

Projektfakta

Byggaktör: MUAB
Byggnadsår: 2012 –
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Under byggnation