facebook

Masugnen 5

På en långsmal tomt längs Bällstavikens strandpromenad i Stockholm, har ÅWL tagit fram ett förslag på tre punkthus med totalt 100 lägenheter åt Skanska i kvarteret Masugnen. Husen innehåller 11.000 kvm bostadsyta och 200 kvm lokaler.

Den huvudsakliga utmaningen med projektet var att på en smal tomt göra plats för både bostadshus och en strandpromenad. Lösningen var att låta de höga husen landa med en envåningsbyggnad vid strandpromenaden. Detta skapar en övergång från en stadsmässig karaktär till en mänsklig skala närmast vattnet.

Tre vita volymer vilar på en sockelvåning av trä och varje huskropp är uppdelad i två volymer vilket ger husen en slank gestalt. Formen gör att tomtens utbredning nyttjas på bästa sätt för att ge mesta möjliga plats till strandpromenaden.

Taken
Alla byggnaderna har i grunden samma formprincip med ett omvänt sadeltak. Med olika vinklar och förskjutningar vänder de sig åt olika håll och får sin individuella silhuett. Alla husen har takterrasser för de boende. Med utblickar i alla väderstreck och goda solförhållanden kompletterar de bostadsgårdarna.

Fasaden
Fasaduttrycket ges av de fasade fönsternischerna med den saxade fönsterplaceringen. Detta löser upp de höga fasaderna, så att man inte läser av våningarna, utan upplever den som en hel yta, en väv som tar ner skalan.
Bottenvåningen har en träbeklädnad som i skala och materialitet möter strandpromenaden på ett trivsamt sätt. Dessa har fått en form som samspelar med taken.
Mot gatan övergår träsockeln i en mörk betong med fasningar, liknande den vita fasaden men i större mer stadsmässig skala, vilket ger ett tydligt sockelmotiv.

Strandpromenad – garage – gård
DDen öppna kvartersstrukturen ger möjlighet till sol på delar av gårdarna och eftermiddagssol på strandpromenaden. Öppningarna mellan husen ger en kontakt mellan gata – gård – strandpromenad – vattenrum och bidrar till en luftigare bebyggelsestruktur. Den vita kulören återkastar ljus till strandpromenaden genom reflektioner.

Husens underbyggda gårdar möter strandpromenaden med trappor infällda i gröna slänter. Gårdarnas grönska sammankopplar strandpromenaden med gaturummets stramare utformning och trapporna uppmanar till rörelse mellan gata och strandpromenad. Sockelvåningen i trä bidrar till att stärka den kopplingen och med sitt organiskt formade fasadliv mot parken och promenaden skapas en mänsklig och trivsam skala.

De gröna gårdarna kompletteras med takterrasser i soliga, vind- och väderskyddade lägen. Där finns fler vistelseytor för större och mindre sällskap i anslutning till de olika gemensamhetslokalerna.

Lokaler
Bottenvåningen närmast strandparken utförs med möjlighet till lokaler. Entrén till lokalen från gatan kompletteras med en generös terrass mot strandpromenaden.
Mellan husen mot gatan placeras 2-våningsbyggnader som kommer fungera som cykelrum. Dessa ger en mänsklig skala för de som rör sig längs gatan och de knyter ihop gaturummet.

Material
Husen är byggda med vita betongelement. Fönstrens karmar och bröstningsplåt utförs i en mörkgrå kulör.
Sockeln är klädd med träribbor i varma nyanser. Insidan av balkongerna är klädda med samma material.
Mot gatan är sockeln tänkt i mörkgrå betong med fasningar, finslipad för att få en blankare yta, väl omhändertagen. Glaspartier och entréer utförs i rostfritt stål.

Cykelhusen är klädda med plåt och profiler i en varm ton.
Taken kläs med sedum, vilket ger ett fint blickfång från lägenheterna och ger en fördröjning av vattnet vid regn.
Balkongräcken utförs generellt i glas och terrasser mot strandpromenaden har pinnräcken.

Projektfakta

Namn: Masugnen 5
Beställare: Skanska
Storlek: BTA 13.100 kvm
Planerad byggstart: 2017-18