ÅWL

Stadsbyggnad

Enskedevägen

121028

Sammanlaggt planeras drygt 270 lägenheter och en förskola. JM uppför ca 150 lägenheter utmed Enskedevägens västra sida.

Utformningen av bebyggelsen följer visionen i stadens gällande översiktsplan ”Promenadstaden”. En urban stadsmiljö skapas utefter den i dag huvudsak obebyggda huvudgatan genom stadsdelen med en koncentration vid rondellen som är medelpunkten / navet i Svedmyra. Parkentrén till det stora park och rekreationsområdet Majroskogen accentueras i gatumiljön. Huvudgatan byggs om och träd planteras längs ena sidan.

De flesta husen placeras utefter Grycksbovägen och Enskedevägen för att skapa en mer urban miljö. Gatorna ansluter till befintlig bebyggelse både i norr och söder vilket ger en mer sammanhållen stadsmiljö. Busshållplatser och parkväg till tunnelbanestationen kommer att bli tryggare och mer befolkade med den nya bebyggelsens lokalisering. I bostadshusens markplan medges lokalanvändning. Vid torget ska bottenvåningarna innehålla lokaler.


Beställare: JM och Stockholms Stad
Storlek/typ: 270 lgh/brf
Status: Granskning