ÅWL

Kompetenser

Kompetenser:

Arkitektur
Stadsbyggande
Landskapsarkitektur
Kommersiell arkitektur


Specialistkompetenser:

Kontrollansvarig
Byggbeskrivningar
Tillgänglighet
Miljöbyggnad
Breeam Communities
Passivhusexpert
BIM

Arkitektur och stadsbyggande


Vi är 80 arkitekter på ÅWL med mångårig erfarenhet och kompetens för stora projekt med hög komplexitet inom bostäder, handel, utbildning, kontor, publika byggnader och stadsplanering.

Jacob Haas, arkitekt MSA, VD
jacob.haas@awlark.se


Landskapsarkitektur


Landskapsavdelningen på ÅWL jobbar med stora stadsbyggnadsprojekt, men även stads-/gaturum, koncept och bostadsgårdar.

Sara Revström, landskapsarkitekt LAR/MSA, ansvarig avd La
sara.revstrom@awlark.se


Kontrollansvarig


Enligt plan- och bygglagen (PBL) så krävs att en kontrollansvarig anlitas vid alla planerade byggnads-, mark-, och rivningsåtgärden som är lov- eller anmälningspliktiga. Kontrollansvarig upprättar en obligatorisk kontrollplan vilket krävs i ovanstående lov- eller anmälningspliktiga ärenden, samt kan fungera som en hjälp för byggherren i byggprocessen för att få kontroll och att upprätthålla god kvalité i byggprocessen.

Peter Forsell, byggnadsingenjör och kvalitetsansvarig
peter.forsell@awlark.se


Byggbeskrivningar enligt HUS AMA


Utför byggbeskrivningar och rumsbeskrivningar enligt HUS AMA. Genom att upprätta beskrivningar och övrig projektering inom samma företag kan vi upprätthålla god kvalité och överblick i projekteringsprocessen.

Peter Forsell, byggnadsingenjör och kvalitetsansvarig
peter.forsell@awlark.se


Tillgänglighet


I Bygglagstiftningen finns krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kraven gäller både nybyggnad, ombyggnad och även befintliga miljöer.

Edita Hasanagic´ (arkitekt SAR/MSA, dipl.ing.arh certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL 2) är certifierad sakkunnig av tillgänglighet och är en erfaren projekterande arkitekt.

Miljöbyggnad


Miljöbyggnad är det snabbast växande certifieringssystemet i sverige. Det är lättillgängligt då det är baserat på svenska byggregler och säkrar kvaliteter gällande inomhusklimat, energi och sunda material. ÅWL arkitekter har stor erfarenhet av projektering i Miljöbyggnad och besitter en bred kompetens med certifierade medarbetare.

Tomas Westblom, arkitekt SAR/MSA, miljöansvarig
tomas.westblom@awlark.se


Breeam Communities


Breeam Communities är europeiskt system med svensk anpassning för att vägleda, utvärdera och verifiera vid planering och skapande av långsiktigt hållbarha stadsdelar.

Vi har sakkunskap för att genom hela planprocessen ta fram och utveckla hållbara stadsdelar som kan certifieras enligt BREEAM Communities eller få godkännande av Citylab Action.

Peter Henriksson, arkitekt MSA, BREEAM C
peter.henriksson@awlark.se


Internationell passivhusexpert


Standarden är beprövad sedan 1991 och är applicerbar på bostäder, lokaler, byggnader för kommersiell verksamhet samt renoveringsobjekt. Kvalitetssäkring resulterar i en certifiering. Certifierade passivhus av internationell standard ger mycket hög komfort, vinter som sommar.

Närmiljöns förutsättningar och energi från verksamheten arbetas in i beräkningsprogrammet och resulterar i den lägsta energiförbrukningen på marknaden till lägsta möjliga kostnad.

Michael Englund, arkitekt SAR/MSA, passivhusexpert PHI, hållbarhetsansvarig
michael.englund@awlark.se


BIM


BIM innebär att vi skapar ytterligare mervärde till dig som beställare. Med en kvalitetssäkrad BIM-modell kan vi erbjuda projektsanpassad mängdning, underlag för logistik, en effektiv projektering och ett redskap i förvaltningsskedet. Modellen blir ett visuellt verktyg på byggplatsen och kan med fördel användas för att effektivisera en bildbyrås arbete.


Nassir Kassab, arkitekt SAR/MSA och BIM-ansvarig
nassir.kassab@awlark.se


Till sidans topp >